Konvertering har skett av återstående del av konvertibelt förlagslån 2010/2012 till aktier i Venue Retail Group AB

Innehavare av konvertibler i Venue Retail Groups konvertibla förlagslån 2010/2012, motsvarande ett nominellt belopp om 8 000 080,80 kronor, har påkallat konvertering. Konverteringen innebär att 34 782 960 nya B-aktier ges ut till innehavarna av skuldebreven, vilket efter konverteringen motsvarar cirka 4,3 procent av antalet aktier i bolaget. Efter konverteringen stärks bolagets balansräkning i och med att aktiekapitalet ökar med 4 869 614,40 kronor till 113 778 357,42 kronor och det totala antalet aktier till 812 702 553. Konverteringen medför även att Venue Retail Groups räntekostnad minskar med 640 000 kronor per år.

Efter konverteringen har det konvertibla förlagslånet, som ursprungligen uppgick till ett nominellt belopp om 20 000 202 kronor och motsvarade totalt 86 957 400 konvertibler, fullt ut konverterats till nya B-aktier i bolaget. Det konvertibla förlagslånet har därmed medfört en sammanlagd utspädning om 10,7 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Persson, styrelsens ordförande, telefon 070-511 46 36
Staffan Gustafsson, CFO och vVD, telefon 0708-89 92 44

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 10 april 2012 kl 11.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
                             Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com


Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar