Venue Retail Group ABs emission av konvertibler fulltecknad

Teckningsperioden i Venue Retail Group ABs företrädesemission av konvertibler har avslutats och samtliga konvertibler inom ramen för emissionen har tecknats. Samtliga konvertibler inom ramen för den riktade kvittningsemissionen har tecknats i enlighet med ingångna tecknings­åtaganden.

Venue Retail Group AB har genomfört en emission av konvertibler medförande tvingande konvertering om nominellt cirka 88,4 MSEK. Emissionen utgörs dels av en företrädesemission om nominellt cirka 66,0 MSEK (”Företrädesemissionen”), dels av en riktad kvittningsemission om nominellt cirka 22,4 MSEK (”Kvittningsemissionen”). Konvertibeln medförande tvingande konvertering innebär att bolaget under vissa förutsättningar är skyldigt att påkalla konvertering,[1] vilket i sin tur medför skyldighet för konvertibelinnehavarna att utbyta sina konvertibler mot nya aktier av serie B i bolaget. Inom ramen för Företrädesemission har, för varje (1) aktie i bolaget, oavsett aktieslag, erhållits fem (5) teckningsrätter. Varje (1) teckningsrätt har berättigat till teckning av en (1) konvertibel med ett nominellt belopp om 14 öre. Teckning av konvertibler inom ramen för Företrädesemissionen har kunnat ske genom kontant betalning, eller genom kvittning av fordringar på bolaget, under perioden från och med den 28 maj 2009 till och med den 11 juni 2009. Teckning av konvertibler inom ramen för Företrädesemissionen har skett till nominellt belopp. Teckning av konvertibler inom ramen för Kvittningsemissionen har skett till en kurs motsvarande 200 procent av nominellt belopp. Varje (1) konvertibel om nominellt 14 öre berättigar till konvertering av en (1) ny aktie av serie B i bolaget till konverteringskursen 14 öre, vilket motsvarar aktiens kvotvärde efter de aktiekapitalminskningar som den extra bolagsstämman beslutade om den 8 maj 2009. Efter teckningsperiodens slut i Företrädesemissionen kan konstateras att 402 085 346 konvertibler har tecknats med stöd av företrädesrätt och att 12 493 891 konvertibler har tecknats utan stöd av företrädesrätt, varvid Venue Retail Group AB tillförs 58 041 093,18 kronor. Resterande del av Företrädesemissionen, 57 142 983 konvertibler motsvarande ett belopp om 8 000 017,62 kronor har tecknats av ett antal garanter baserat på separata garantiåtagande. Inom ramen för Kvittningsemissionen har totalt 159 678 489 konvertibler tecknats, motsvarande ett belopp om 22 354 988,46 kronor. [1] Bolaget är enligt konvertibelvillkoren skyldigt att, under perioden 1 juni 2009 till och med den 22 juni 2015, så snart praktiskt möjligt efter det att lagakraftvunnet tillstånd att registrera respektive verkställa besluten om minskning av bolagets aktiekapital, begära konvertering av samtliga utestående konvertibler till nya aktier av serie B i bolaget, vilket förväntas ske under senare delen av juli månad 2009. För det fall bolaget inte medges tillstånd till minskning av aktiekapitalet, skall lånet förfalla till betalning den femte bankdagen som följer efter det att beslut eller dom att inte medge tillstånd vunnit laga kraft. Företrädesemissionen förutsatte att teckning skett av samtliga konvertibler inom ramen för Kvittningsemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Persson, styrelseordförande, mobil 070-511 46 36 Staffan Gustafsson, CFO och viceVD, tel 08-508 99244, mobil 0708-899 244, e-post: staffan.gustafsson@venueretail.com Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2009 kl 08.30. Venue Retail Group AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma Telefon 08-508 992 00 | Organisationsnummer 556540-1493 | www.venueretail.com Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Small Cap.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar