Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari – 31 december 2017

PERIODEN I SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2017

      Nettoomsättningen uppgick till 16,0 (17,9) MSEK
      Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4,9 (-3,6) MSEK
      Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,3 (-4,5) MSEK
      Periodens resultat uppgick till -6,4 (-4,5) MSEK
      Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (-5,3) MSEK
      Per den 31 december 2017 uppgick likvida medel till 18,1 (39,8) MSEK
      Periodens resultat per aktie för fjärde kvartalet före och efter utspädning uppgick till -1,45 (-1,06) SEK

Helåret: 1 januari – 31 december 2017

      Nettoomsättningen uppgick till 61,0 (60,1) MSEK
      Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -17,6 (-15,2) MSEK
      Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -22,4 (-18,6) MSEK
      Årets resultat uppgick till -22,8 (-18,4) MSEK
      Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,7 (-19,9) MSEK
      Per den 31 december 2017 uppgick likvida medel till 18,1 (39,8) MSEK
      Resultat per aktie för helåret före och efter utspädning uppgick till -5,15 (-4,50) SEK
      Styrelsen har för avsikt att till årsstämman föreslå att ingen utdelning sker, detta i enlighet med utdelningspolicyn

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2017

DECEMBER: Under hösten 2017 nära trefaldigades antalet kunder inom bank- och finansbranschen i Förenade Arabemiraten. Ökningen är ett resultat av riktade insatser i regionen efter att ändrade konkurrensförhållanden öppnat möjligheter att inleda samarbete med ett stort antal nya kunder.

Verisec etablerade verksamhet i Förenade Arabemiraten, med kontor i Dubai, under andra halvan av 2015. Fokus på denna marknad har varit att i ett första steg leverera tredjeparts-produkter inom dataskydd och kryptering för bankmarknaden, för att i ett nästa steg även erbjuda Verisecs egenutvecklade produkter inom digitala identiteter och e-legitimering. Strategin har varit framgångsrik och fram till första halvåret 2017 hade kundrelationer etablerats med sex banker. Under året har ändrade konkurrensförhållanden öppnat för en större satsning på regionen. Denna satsning inleddes under våren med såväl nyrekrytering och marknadsaktiviteter och resultatet är att avtal har kunnat tecknas med ytterligare elva banker.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

JANUARI: Statliga E-legitimationsnämnden har godkänt Freja eID+ för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Detta innebär att Sverige för första gången får en mobilbaserad e-legitimation med nationell räckvidd som är prövad och granskad av en statlig myndighet.

Freja eID+ är en nyckel till det digitala livet och erbjuder användare en kostnadsfri tjänst i form av en mobil e-legitimation och en Mina Sidor-kontrollpanel med vilka användaren styr sin digitala identitet. Freja eID+ erbjuder företag och myndigheter möjligheten att låta kunder och medborgare logga in, skriva under och kommunicera säkert i digitala tjänster. Tjänsten lanserades 15 augusti 2017 och är den första mobila e-legitimationen som har ansökt om att prövas av E-legitimationsnämnden.

Svensk e-legitimation är statens kvalitetsmärke för e-legitimationer. Kvalitetsmärket visar att en e-legitimation är kontrollerad och godkänd av E-legitimationsnämnden. Prövningen sker mot ett nationellt tillitsramverk som baserar sig på internationell standard. En e-legitimation med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation går att lita på för offentliga och privata aktörer med e-tjänster som kräver e-legitimation. Även användare kan känna sig trygga med att en e-legitimation märkt Svensk e-legitimation är en säker identitetshandling. Mer information om kvalitetsmärket finns på www.elegnamnden.se.

JANUARI: Verisec lämnade in en informell ansökan om att svenska staten skall anmäla företagets e-legitimation Freja eID+ som Sveriges officiella e-legitimation inom eIDAS, EU:s ekosystem för landsöverskridande elektroniska identiteter. eIDAS är en EU-förordning som innebär att det från och med den 29 september 2018 är obligatoriskt för offentliga myndigheter inom hela EU att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer. Förutom EU-länderna ingår även Norge, Island och Liechtenstein i regelverket. Varje land måste själv anmäla vilka e-legitimationer man vill tillåta inom eIDAS-systemet och ännu har Sverige inte beslutat om vilka svenska e-legitimationer som kommer att ingå. Mer information om eIDAS finns på www.elegnamnden.se.

Regeringen har ännu inte delegerat beslutsordningen kring hur anmälan av svenska e-legitimationer till eIDAS skall ske och därmed finns ingen formell möjlighet att ansöka. Verisec har därför lämnat sin informella ansökan till E-legitimationsnämnden utifrån företagets bedömning om att denna myndighet är den mest sannolika att ges ansvaret att hantera denna fråga.

JANUARI: Resurs Bank valde att utöka sitt kunderbjudande med ytterligare en digital legitimeringsmetod genom Freja eID. Genom det nya avtalet kommer Resurs Bank att ha möjlighet att erbjuda e-legitimationstjänsten Freja eID till bankens nordiska kundbas på cirka fem miljoner kunder. Resurs Bank är en nordisk nischbank med inriktning på finansiella tjänster till privat- och företagsmarknaden. Några av Resurs Banks samarbetspartners inom finansierings- och betalningslösningar är kedjor som SIBA, Bauhaus, NetOnNet, SOVA, Ticket, BMW och MIO.

KOMMENTAR FRÅN VD

Strax efter utgången av perioden kom den 17 januari besked att Freja eID+ blivit godkänd av E-legitimationsnämnden för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Detta innebär att Freja eID+ är den första svenska mobila e-legitimationen som fått detta officiella kvalitetsmärke. En viktig milstolpe har därmed uppnåtts i förhållande till det arbetet som påbörjades för cirka ett år sedan. Att skapa och certifiera en nationell infrastruktur på mindre än tolv månader är inget mindre än en herkulesuppgift. Att därtill genomföra detta med kostnadskontroll och bibehållen omsättning visar på den kapacitet som Verisec kan stoltsera med.

Givetvis har arbetet med Freja eID+ även präglat årets sista kvartal. Granskningen pågick löpande under kvartalet och resultatet sammanställdes och presenterades för E-legitimationsnämnden under december. Prövningen sker mot ett nationellt tillitsramverk som baserar sig på internationell standard. En e-legitimation med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation går att lita på för offentliga och privata aktörer med e-tjänster som kräver e-legitimation. Samma tillit är central för att användare skall känna sig trygga med vad som utgör en säker identitetshandling. Det är denna tillit som ligger till grund för att kunna återanvända ett ID i många sammanhang. Detta är centralt för att skapa en bred tjänst med stark intjäningspotential. Kvalitetsmärket är också en förutsättning för vidare godkännande i ett EU-perspektiv.

Säljarbetet i Norden har succesivt under året styrts om mot tjänsteerbjudandet. Den tidiga kommersiella lanseringen har inneburit att cirka 150 offentliga myndigheter, banker och större organisationer besökts innan årets slut. Generellt har det funnits ett brett och starkt stöd för att bryta det monopol som vuxit fram i Sverige inom e-legitimering. En del avtal tecknades löpande under året, men ett hinder för många kunder var bristen på godkännande från E-legitimationsnämnden. När detta hinder försvann öppnades flera intressanta möjligheter för nya tjänsteleverantörer att teckna avtal. 

Vad gäller våra utländska verksamheter bör lyftas de framgångar i Dubai som inneburit en trefaldig ökning av antalet kunder. För att möta efterfrågan i regionen och skapa förutsättningar för en fortsatt expansion har även personalstyrkan anpassats.

Freja eID kommer fortsatt ha en hög utvecklingstakt men tjänsten finns tillgänglig idag som ett konkurrensmässigt alternativ till dagens monopolist. Under 2018 kommer vi ha fokus på att teckna nya avtal med tjänsteleverantörer samt att driva fler användare till Freja eID.

Därmed är jag nöjd med det arbete som gjorts under det fjärde kvartalet och jag ser ett intressant 2018 framför oss.

Johan Henrikson, VD Verisec AB
Stockholm, februari 2018

För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic Holding AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com