Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 31 mars 2018

PERIODEN I SAMMANDRAG

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,7 (14,2) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till - 7,1 (-3,3) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -8,7 (-4,2) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -9,1 (-4,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,8 (-1,1) MSEK
 • Per den 31 mars 2018 uppgick likvida medel till 5,8 (37,6) MSEK
 • Periodens resultat per aktie för första kvartalet före och efter utspädning uppgick till -2,04 (-0,93) SEK

Väsentliga händelser under första kvartalet: 1 januari - 31 mars 2018

 • JANUARI: Statliga E-legitimationsnämnden har godkänt Freja eID+ för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Detta innebär att Sverige för första gången får en mobilbaserad e-legitimation med nationell räckvidd som är prövad och granskad av en statlig myndighet.

  Freja eID+ är en nyckel till det digitala livet och erbjuder användare en kostnadsfri tjänst i form av en mobil e-legitimation och en Mina Sidor-kontrollpanel med vilka användaren styr sin digitala identitet. Freja eID+ erbjuder företag och myndigheter möjligheten att låta kunder och medborgare logga in, skriva under och kommunicera säkert i digitala tjänster. Tjänsten lanserades 15 augusti 2017.

  Svensk e-legitimation är statens kvalitetsmärke för e-legitimationer. Kvalitetsmärket visar att en e-legitimation är kontrollerad och godkänd av E-legitimationsnämnden. Prövningen sker mot ett nationellt tillitsramverk som baserar sig på internationell standard. En e-legitimation med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation går att lita på för offentliga och privata aktörer med e-tjänster som kräver e-legitimation. Även användare kan känna sig trygga med att en e-legitimation märkt Svensk e-legitimation är en säker identitetshandling. Mer information om kvalitetsmärket finns på www.elegnamnden.se.
 • JANUARI: Verisec lämnade in en informell ansökan om att svenska staten skall anmäla företagets e-legitimation Freja eID+ som Sveriges officiella e-legitimation inom eIDAS, EU:s ekosystem för landsöverskridande elektroniska identiteter. eIDAS är en EU-förordning som innebär att det från och med den 29 september 2018 är obligatoriskt för offentliga myndigheter inom hela EU att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer. Förutom EU-länderna ingår även Norge, Island och Liechtenstein i regelverket. Varje land måste själv anmäla vilka e-legitimationer man vill tillåta inom eIDAS-systemet och ännu har Sverige inte beslutat om vilka svenska e-legitimationer som kommer att ingå. Mer information om eIDAS finns på www.elegnamnden.se.

  Regeringen har ännu inte delegerat beslutsordningen kring hur anmälan av svenska e-legitimationer till eIDAS skall ske och därmed finns ingen formell möjlighet att ansöka. Verisec har därför lämnat sin informella ansökan till E-legitimationsnämnden utifrån företagets bedömning om att denna myndighet är den mest sannolika att ges ansvaret att hantera denna fråga.
 • JANUARI: Resurs Bank valde att utöka sitt kunderbjudande med ytterligare en digital legitimeringsmetod genom Freja eID. Genom det nya avtalet kommer Resurs Bank att ha möjlighet att erbjuda e-legitimationstjänsten Freja eID till bankens nordiska kundbas på cirka fem miljoner kunder. Resurs Bank är en nordisk nischbank med inriktning på finansiella tjänster till privat- och företagsmarknaden. Några av Resurs Banks samarbetspartners inom finansierings- och betalningslösningar är kedjor som Bauhaus, NetOnNet, SOVA, Ticket, BMW och MIO.
 • FEBRUARI: PictureMyLife öppnade upp för sina användare att logga in till tjänsten med hjälp av Freja eID. PictureMyLife är en digital bildbaserad dagbok för barn och vuxna med kognitiva svårigheter. Den möjliggör enkel, interaktiv kommunikation mellan hem och skola eller mellan daglig verksamhet och boende och familj. Bilderna är personliga, avsedda enbart för de inbjudna och det är viktigt att användarna och deras familjer känner sig trygga.
 • FEBRUARI: Södertälje kommun har anslutit sig till Freja eID. Avtalet ger Södertälje möjlighet att för första gången erbjuda en enhetlig lösning för e-legitimering, för såväl medborgare som medarbetare, vilket underlättar kommunens digitalisering. En kommun kan använda basnivån för vissa användargrupper såsom skolelever och plusnivån för anställda som skall kunna komma åt kommunens nätverk eller för medborgare som skall komma åt e-tjänster som fordrar identifiering med hög tillitsnivå.
 • MARS: Verisec inledde ett långsiktigt samarbete med Consid – ett av Sveriges snabbast växande bolag som erbjuder konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring. Samarbetet skapar bra förutsättningar för att Freja eID ska kunna användas i många av de tjänster som utvecklas och förvaltas av Consid.
 • MARS: Tieto lanserade Tieto Public Document Signing, en fristående underskriftstjänst som är integrerad med Freja eID. Med lösningen kan företag, myndigheter och organisationer göra lagligt bindande digitala underskrifter och därmed göra stora effektiviseringar. Tieto och Verisec har sedan tidigare ett tätt samarbete avseende Freja eID. Nu lanserar Tieto en tjänst för underskrift av dokument som ska stödja Tietos kunder i deras digitaliseringsprojekt.
 • MARS: Svensk e-identitet anslöt sina tjänster till Freja eID. Svensk e-identitet AB är specialiserade på lösningar för inloggning/autentisering och signering till alla former av webbplatser, organisationer och applikationsleverantörer. Svensk e-identitets tjänster används av många olika sektorer, inte minst av offentlig sektor för att enkelt ansluta e-legitimationer till e-tjänster. Svensk e-identitet är också landets största HSA-, SITHS- och Sambi-ombud och ger alla – från den ensampraktiserande veterinären, till apotek, kommuner och landsting möjligheten att med liten insats ansluta sig till Sambi. Med Sambi behöver personal inom vård, omsorg och hälsa bara ha en inloggning till alla anslutna e-tjänster. Varje person som ska logga in via Sambi behöver ha en e-identitet med tillitsnivå 3 som är godkänd av E-legitimationsnämnden vilket Freja eID+ uppfyller.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • APRIL: Nexus Group, ska integrera Freja eID i sin produkt HAG (Hybrid Access Gateway). Nexus har en mycket stark ställning genom sin autentiseringsplattform för verksamhetssystem som riktar sig till företag, myndigheter och kommuner och deras anställda, kunder och invånare. Nexus Hybrid Access Gateway, HAG, är en produkt som används för att möjliggöra säker åtkomst till digitala resurser – oavsett var resurserna eller användarna befinner sig. Kunder och partners väljer Nexus HAG för att möjliggöra säker inloggning till olika verksamhetssystem med tjänste-ID:n eller de publika e-legitimationer som finns på marknaden.
 • APRIL: Verisec meddelade att man under våren 2018 kommer att lansera ett gratis ID-Skydd för användarna i e-legitimationen Freja eID. ID-stölder och bedrägerier är idag ett allvarligt hot mot såväl den enskilde som för samhället i stort med ungefär 200 000 rapporterade brott årligen (källa: Nationellt bedrägericenter, informationsblad december 2016).
 • APRIL: Verisec bytte 30 april 2018 Certified Adviser från Remium Nordic Holding AB till Erik Penser Bank AB. Verisec är upptaget för handel på Nasdaq First North Premier, vilket innebär att företaget måste ha ett avtal med en Certified Adviser. En Certified Adviser har en kontrollfunktion i förhållande till Nasdaq First North Premier och skall tillse att regler och krav som är förknippade med att vara upptagen till handel på marknadsplatsen följs. En Certified Adviser har också en rapporteringsskyldighet ifall regler inte följs.

KOMMENTAR FRÅN VD

Kvartalet inleddes med den goda nyheten att Freja eID+ blivit godkänt av E-legitimationsnämnden för kvalitetsmärket ”Svensk e-legitimation”. Denna milstolpe var viktig ur flera perspektiv.

För de partners och kunder vi fört diskussion med under 2017 var godkännandet den signal flera hade väntat på för att påbörja sin integration med Freja eID. Den 17 januari blev således startskottet på en lång rad integrationsprojekt som sträcker sig fram till sommaren.

Flera av våra partners var tidigt ute i denna process vilket var prioriterat för att snabbt kunna nå ut med Freja eID på bred front. Tre partners som redan är integrerade är Svensk e-identitet, Nexus och Försäkringsfabriken. Denna typ av partnerskap kortar ner ledtiden till att erbjuda fler tjänster för Freja eID användare genom att förenkla införandet för kunderna. Detta har varit en viktig del i både att minska friktionen och att öka antalet tjänster på kort tid.

Underskriftstjänsten som lanserades av Tieto under perioden representerar en annan viktig typ av tjänst. Efterfrågan på smidiga lösningar för digitala underskrifter är mycket stor och ett självklart användningsområde för Freja eID. Inte minst gäller detta inom offentlig sektor, där Tieto har ett väletablerat och starkt fotfäste.

Sammantaget under perioden har sex nya tjänster lanserats. Vilket illustrerar den tekniska ledtiden för att komma igång med Freja eID. Detta är en av de största fördelarna med en plattform som inte kräver stora ingrepp i kundernas IT-miljö. Utöver de lanserade tjänsterna tecknades även flertalet kontrakt som föregår den tekniska integrationen.

Resurs Bank tecknade avtal ett fåtal dagar efter godkännandet vilket var en mycket positiv signal. Freja eID blir den plattform för Resurs Bank som innebär affärsutveckling utifrån ett nordiskt perspektiv. Stora skillnader mellan länderna har tidigare orsakat problem som nu kan lösas med hjälp av Freja eID.

Ett annat viktigt kontrakt slutfördes med Södertälje kommun som blir först bland kommuner som kund. Dialog påbörjades under kvartalet med nästan alla kommuner i Sverige, och i detta sammanhang är det av vikt att Södertälje tagit första steget.

Sälj och marknadsaktiviteterna kommer att intensifieras ytterligare under kommande kvartal i samband med lansering av flera nya funktioner i Freja eID. ID-kapningsskyddet som redan aviserats bedömer jag som speciellt viktigt för att attrahera nya användare till plattformen. Det finns en utbredd oro bland användare för just ID-kapning och bedrägerier. Med det inbyggda skyddet, som är gratis för användare, skapar vi förutsättningen för att höja skyddsnivån för samtliga Freja eID+ användare.

Med facit i hand har första kvartalet levererat över förväntan, och därmed gett en stark indikation på intresset för Freja eID. Att intäkter från Freja eID ännu inte syns i resultatet är i detta läge helt naturligt givet prenumerationsmodellen och typen av integrationsprojekt jag lyft fram ovan. Den stabila grunden vi bygger nu kommer skapa fler spännande möjligheter längre fram.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, maj 2018

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018, kl. 07:30 CET genom ovanstående persons försorg.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Prenumerera

Media

Media