Kallelse till årsstämma för Verisec AB

Aktieägarna i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 15.00, i bolagets lokaler på Vasagatan 40 i Stockholm. Inpassering sker från kl. 14.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017;
- dels anmäla sig till bolaget under adress
Verisec AB, Vasagatan 40, 111 20 Stockholm eller per e-mail till marketing@verisec.com senast fredagen den 12 maj 2017.

Vid anmälan ska anges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna antal aktier, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i exempelvis depå) hos bank eller annan förvaltare måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) fredagen den 12 maj 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud och fullmakt 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.verisec.com

Förslag till agenda:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. VDs anförande
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om
    - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
    - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören   
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
 11. Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 
 13. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2017/2020 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolaget eller dess dotterbolag 
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen bestående av Anders Henrikson, representant för Marquay Invest AB, tillika ordförande i valberedningen, Daniel Andersson, representant för Merlinum AB, samt Ulf Hedlundh, representant för Svolder AB, föreslår att advokat Annika Andersson, Advokatfirman Lindahl, väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2016.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Fastställande av arvoden till styrelsen

Till dess att Verisec börjar dela ut vinstmedel till aktieägarna är det valberedningens förslag att inget arvode ska utgå för ledamöternas arbete i styrelsen. Valberedningens förslag är därmed att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Fastställande av arvoden till revisorerna

Arvodet till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer (punkt 10)

Val till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Dragoljub Nesic, Tony Buss, Martin Skånberg, Anders Henrikson, Christian Rajter och Anders Moberg. Valberedningen föreslår att Dragoljub Nesic väljs om till styrelsens ordförande.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till bolagets revisor. Valberedningen föreslår vidare omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, som har för avsikt att utse Alexander Hagberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för utseende av valberedningen. Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2017. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet, inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska istället erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.   

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman 2018:

1. Ordförande vid stämman;
2. Styrelsearvoden;
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
4. Val av revisor samt arvoden till denna; samt
5. Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 12) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och/eller kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet och för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv eller att bredda aktieägarkretsen.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2017/2020 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolaget eller dess dotterbolag (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av incitamentsprogram 2017/2020 genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag på nedanstående villkor (”Incitamentsprogram 2017/2020”).

Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget Verisec Technology AB, org. nr 556947-7507 (”Dotterbolaget”). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda ledande befattningshavare och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i bolaget eller dess dotterbolag, att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan.

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande befattningshavare och nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och nyckelpersonerna och resultera i en ökad intressegemenskap med ägarna i bolaget.

A. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget

Emissionen, vilken omfattar högst 150 000 teckningsoptioner av serie 2017/2020, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.

Bolaget ska emittera högst 150 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma det av bolaget helägda Dotterbolaget. Överteckning kan inte ske. Dotterbolaget ska efter teckning erbjuda ledande befattningshavare och nyckelpersoner att förvärva teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från den 5 juni 2017 till och med den 9 juni 2017 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare på eller omkring den 9 juni 2017.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020. Optionsinnehavare ska under perioden från den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020 äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget.

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption uppgår till 185 kronor per aktie.

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst cirka 23 437,50 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett).

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda ledande befattningshavare och nyckelpersoner ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget.

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear, i det fall styrelsen beslutar att teckningsoptionerna ska registreras hos Euroclear.

Vid full anslutning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 23 437,50 kronor genom utgivande av högst 150 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om cirka 0,15625 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 3,27 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. 

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 150 000 teckningsoptioner i bolaget av serie 2017/2020 till ledande befattningshavare och nyckelpersoner, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2017/2020.

Kategori A (Ledande befattningshavare (en person)) får teckna högst 20 000 teckningsoptioner;

Kategori B (Nyckelperson (en person)) får teckna högst 100 000 teckningsoptioner;

Kategori C (Övriga nyckelpersoner), vardera högst 3 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 15 000 teckningsoptioner; och

Kategori D (Övriga anställda), vardera högst 250 teckningsoptioner och sammanlagt högst 15 000 teckningsoptioner.

De ledande befattningshavare som är grundare av Bolaget kommer inte att omfattas av programmet, dvs. Johan Henrikson (verkställande direktör), Tony Buss (CTO), Anders Henrikson (SVP Global Sales), Jakub Missuna (CFO) samt Dragoljub Nesic (SVP Research & Development).

Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Om det totala antalet teckningsoptioner som deltagarna önskar förvärva skulle överskrida det högsta antal teckningsoptioner som kan emitteras enligt Incitamentsprogram 2017/2020, ska en proportionell reducering ske av det antal teckningsoptioner som varje person kan bli tilldelad enligt riktlinjerna ovan. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. En deltagare i Kategori C och Kategori D har rätt att teckna sig för ett större antal teckningsoptioner än vad som anges enligt riktlinjerna ovan och kan bli tilldelad ytterligare teckningsoptioner om full teckning i programmet inte har skett. Om sådan överteckning sker, ska tilldelning göras till de deltagare som önskar att teckna ytterligare teckningsoptioner, pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som de har tilldelats i den första tilldelningen. Deltagare i Kategori A och Kategori B har inte rätt att teckna sig för ett större antal teckningsoptioner än vad som anges enligt riktlinjerna ovan. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan ska reserveras för framtida rekryteringar av personer inom de ovan angivna kategorierna till koncernen, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska äga tillämpning.

Teckningsoptionerna ska erbjudas deltagarna till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-optionsvärderingsmodell. Beräkningen ska utföras av en oberoende expert baserat på en teckningskurs på aktien motsvarande den genomsnittliga volymviktade betalkursen under perioden 22 maj 2017 till och med 2 juni 2017 enligt Nasdaq First North. 

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske till bolaget under tiden från och med den 12 juni 2017 till och med den 31 augusti 2017. Styrelsen för bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till de ledande befattningshavarna och nyckelpersonerna senast före årsstämman 2018, varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda ledande befattningshavare och nyckelpersoner ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del i bolagets långsiktiga värdeutveckling.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, finns tillgängliga på bolagets kontor på Vasagatan 40 i Stockholm samt på bolagets webbplats www.verisec.com senast från och med torsdagen den 27 april 2017. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna är även tillgängliga på årsstämman.

__________________
Stockholm i april 2017

Verisec AB (publ)

Styrelsen


Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Prenumerera

Dokument & länkar