Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll torsdagen den 3 maj 2018 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

  • Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2017 och att till förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.
  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.
  • Årsstämman beslutade enligt valberedningens framlagda förslag att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor, varav 100 000 kronor till ordförande som inte är anställd av bolaget och 50 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda av bolaget.
  • Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av fyra stämmovalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Tony Buss, Anders Henrikson, Christian Rajter och Anders Moberg till ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Christian Rajter till styrelsens ordförande.
  • Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.
  • Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2018.
  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta att nyemission ska ske med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Kallelse till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.verisec.com. Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 (0) 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018, kl. 19:30 CET genom ovanstående persons försorg.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Prenumerera

Dokument & länkar