Verisecs delårsrapport för januari – september 2015

PERIODEN I SAMMANDRAG

Fortsatt stark tillväxt

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,8 (10,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1,7 (0,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,8 (0,1) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 (1,4) MSEK.
 • Per den 30 september 2015 uppgick likvida medel till 22,6 (3,1) MSEK.

Första tre kvartalen: 1 januari – 30 september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 44,9 (35,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,1 (2,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,0 (1,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,5 (-6,0) MSEK.
 • Per den 30 september 2015 uppgick likvida medel till 22,6 (3,1) MSEK.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Bolaget fick en USA-order när BBVA Compass tecknade ett flerårigt avtal om användning av Verisecs Freja-plattform för hantering av digitala identiteter. BBVA Compass har 688 bankkontor i USA och är ett helägt dotterbolag till den spanska storbanken BBVA.
 • I Spanien utökades avtalet med BBVA då banken valde att utöka användningen av Verisecs Freja-plattform för att säkra inloggningen för fem miljoner privatkunder. Sedan tidigare använder BBVA Freja för hantering av digitala identiteter.
 • Bolaget fick en order från BBVA Net Cash Colombia som i ett första skede avser användning av Freja-plattformen för bankens företagskunder och i ett nästa steg finns planer att inkludera även privatkunder. BBVA är en av Colombias ledande banker och Net Cash är varumärket för online- och mobiltjänster.

Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Bolaget har fått en första order för en ny tjänst som digitaliserar den pappersbaserade process som banker och andra företag använder för att säkerställa kundkännedom för att uppfylla de lagstadgade kraven för att motverka penningtvätt. Den nya tjänsten breddar bolagets erbjudande inom digitala identiteter och den första ordern kommer från en svensk bank.
 • I Venezuela har bolaget fått en order från Banco Provincial avseende Freja ID-plattformen för att hantera digitala identiteter för två miljoner privatkunder. Banco Provincial är en av Venezuelas största banker och är en del av BBVA.

KOMMENTAR FRÅN VD

Ett intensivt uppbyggnadsskede med goda resultat

Att bygga ett företag på en internationell marknad ställer stora krav på en organisation. Medarbetare med skiftande erfarenheter skall rekryteras i flera olika länder och finna sig tillrätta med allt vad det innebär av produktkunskap och interna rutiner samtidig som de skall bli en del av företagskulturen. Allt detta måste ske parallellt med att den växande organisationen levererar värde till kunderna och fortsätter att hålla en hög nivå på såväl service som produktutveckling. Och den kanske största utmaningen av allt är att genomföra detta utan att tappa tempo i försäljningen.

När jag summerar vårt tredje kvartal för 2015 kan jag konstatera att arbetet kommit igång i alla de regioner vi expanderat till under året. De nya medarbetarna har utbildats och ett stort antal sälj- och marknadsaktiviteter har genomförts i Spanien, Mexiko och DACH-regionen. I Dubai har den formella bolagsbildningen tagit några månader längre än förväntat, men våra medarbetare på plats har kunnat påbörja säljarbetet och etablerat viktiga kontakter inom bank- och finansbranschen, vilket är vårt initiala fokusområde i Mellanöstern. Man etablerar naturligtvis inte alla rutiner på några få månader men vi har skapat en stabil grund för det fortsatta arbetet, inte minst kring planeringen av 2016 års sälj- och marknadsaktiviteter.

Att den kraftiga tillväxtfas som inleddes i början av året skulle påverka resultatet under ett antal kvartal, var något jag aviserade tidigt. Det är ofrånkomligt att en snabb expansion skapar en fördröjning mellan det att personal rekryteras till dess att affärer genereras. Dessutom tillkommer en rad kostnader för marknadsaktiviteter och rena etableringskostnader som en direkt följd av tillväxtstrategin, som belastar resultatet innan några större intäkter har hunnit genereras. Trots detta har vi minskat förlusten och förbättrat kassaflödet i förhållande till årets andra kvartal, och haft kraft nog att öka försäljningen under det tredje kvartalet med drygt 75 % i förhållande till samma period förra året.

Avslutningsvis vill jag också passa på att nämna att det incitamentsprogram som beslutades vid årsstämman har mottagits väl och hela nio av tio anställda har tecknat sig i programmet. Det ser jag som ett gott tecken på att vi har en av de viktigaste förutsättningarna som krävs för att bygga en framgångsrik organisation, nämligen förtroende och engagemang från medarbetarna.

Johan Henrikson, VD Verisec AB
Nacka den 16 november 2015

Informationen är sådan som Verisec skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2015 kl. 07.30

För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: Johan.henrikson@verisec.com

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com