Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké januari 2017 - december 2017

Period 1 januari – 31 december 2017

•Nettoomsättningen uppgick till 220 710 (149 165) kkr motsvarande en tillväxt om 48 %. •Rörelseresultatet uppgick till 19 707 (12 952) kkr. Resultatet efter skatt uppgick till 15 276 (16 154) kkr motsvarande en vinstmarginal om 6,9% (10,8%). •Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var 17 387 (9 786) kkr. •Resultat per aktie uppgick till 0,84 kr (0,89 kr). •Styrelsen föreslår en utdelning om 0,55 kr per aktie.

Period 1 oktober – 31 december 2017

•Nettoomsättningen uppgick till 59 743 (34 750) kkr motsvarande en tillväxt om 71,9 %. •Rörelseresultatet uppgick till 4 290 (671) kkr. Resultatet efter skatt uppgick till 3 318 (6 549) kkr motsvarande en vinstmarginal om 5,5 % (18,8 %). •Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var 5 584 (4 156) kkr. •Resultat per aktie uppgick till 0,18 kr (0,36 kr).

Väsentliga händelser januari – december 2017 Veteranpoolen etablerades i Luleå, Norrköping, Västervik och Oskarshamn.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Aktierna i Veteranpoolen AB (publ) delades ut av moderbolaget HomeMaid AB (publ) och B-aktien noterades på AktieTorget den 30e januari 2018.

Om oss

Veteranpoolens affärsidé är att erbjuda privattjänster och bemanna företag i de flesta branscher. Veteranpoolen ska vara Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Dessa ambitiösa och yrkesskickliga veteraner ska hjälpa till med bland annat ROT- och RUT-tjänster för privatpersoner och bemanningslösningar åt företag och organisationer via ett franchisingkoncept med kontor i hela landet.