Sökande till högre utbildning vårterminen 2008

Totalt har cirka 167 500 personer sökt till vårens universitets- och högskoleutbildningar, vilket är en ökning med drygt 5 procent jämfört med antalet sökande till vårterminen 2007. Det totala utbildningsutbudet (antalet kurser och program) har samtidigt ökat med cirka 12 procent.
De sökande kan anmäla sig till både program och kurser via webbplatsen www.studera.nu, vilket cirka 88 procent har gjort. Detta är en ökning med 4 procentenheter jämfört med motsvarande period 2007. Antalet pappersansökningar har parallellt minskat med 4 procentenheter. 64 procent av det totala antalet sökande är kvinnor och 36 procent män. 48 procent är 25 år eller yngre, och 52 procent är 26 år eller äldre.

Tabellerna nedan redovisar en mer detaljerad jämförelse över antalet sökande till vårterminen 2008 jämfört med 2007. Till vissa utbildningar går det att göra en sen anmälan. Det gör att antalet sökande kan förändras.

Ny utbildnings- och examensstruktur För universitets- och högskoleutbildningar som startar efter den 30 juni 2007 gäller en ny utbildnings- och examensstruktur. Förändringarna är ett led i arbetet med att anpassa den högre utbildningen i Sverige till Bolognaprocessen.

I samband med införandet av den nya utbildningsstrukturen är den tidigare indelningen i utbildningsområden inte längre användbar. Uppgifterna som de olika lärosätena lämnar till VHS innehåller ingen entydig klassificering av utbildningsområden, något som innebär att en utbildning kan finnas under flera områden samtidigt. Därför har VHS inte längre möjlighet att presentera sammanställningar per utbildningsområde.

Kontrolluppgifter och antagningsbesked
Samtliga sökande får under november besked om att de via sitt användarkonto på studera.nu ska kontrollera de uppgifter som finns registrerade. De som sökt via pappersblankett får motsvarande besked per post.

I mitten av december får de sökande besked om resultatet av det första urvalet. Senast den 28 december 2008 måste svar på detta antagningsbesked ha inkommit. Det enklaste och säkraste sättet att svara är via studera.nu.


Förändringar vårterminen 2008 jämfört med vårterminen 2007

Följande tabell visar en mer detaljerad sammanställning av antalet sökande till vårtterminen 2008 jämfört med 2007. Anmälningssätt redovisar hur många sökande det funnits via de olika anmälningssätt som existerar i den samordnade antagningen, inklusive med hur många procentenheter detta har förändrats mellan de två terminerna (förändringen för Totalt är här dock den procentuella förändringen i antal sökande, inte i procentenheter). Vidare kan man via tabellen utläsa antalet sökande män och kvinnor, samt åldersfördelning. Tabellerna inkluderar både förstagångssökande och personer som har sökt utbildning tidigare.

VT2007 VT2008
Antal Antal Förändring
sökande sökande
Anmälningssätt
Via studera.nu 134 107 (84,1%) 148 000 (88,4%) +4%
Via 11 957 (7,5%) 6 490 (3,9%) -4%
pappersansökan
Via 13 356 (8,4%) 12 994 (7,8%) -1%
handläggare
Totalt 159 420 167 484 +5%
Kön
Antal sökande 104 301 (65,4%) 106 429 (63,5%) -2%
kvinnor
Antal sökande 55 119 (34,6%) 61 055 (36,5%) +2%
män
Ålder
Antal sökande 77 288 (48,5%) 79 866 (47,7%) -1%
≤25 år
Antal sökande 82 132 (51,5%) 87 618 (52,3%) +1%
≥26 år

Tabellen nedan sammanställer antalet sökande till kurser och program, samt hur många utbildningar inom respektive som erbjudits till vårterminen 2007 jämfört med 2008. Eftersom en sökande i sin anmälan kan ha sökt både en kurs och ett program, kan dock inte kolumnerna summeras till faktiskt antal sökande individer.


Kurser och VT2007 VT2008 Förändring
program
Antal sökande 135 354 141 833 +4,8%
till kurser
Antal sökande 34 791 38 352 +10,2%
till program

Antal kurser 14 505 16 185 +11,6%
Antal program 518 679 +31,1%
Totalt 15 023 16 864 +12,3%


VHS webbplats
Sökandestatistik för samtliga utbildningar finns på www.vhs.se/statistik

Om oss

Verksamheten består i huvudsak av styrning och handläggning av antagning till universitet och högskolor, systemförvaltning samt bedömning av utländska betyg. Vid myndigheten arbetar ca 120 anställda

Prenumerera

Dokument & länkar