Delårsrapport 3,  2017-07-01 – 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Nio månader (2017-07-01 till 2018-03-31)  

 • Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 515 344 (1 420 548) SEK.
 • Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden uppgick till 415 344 SEK (660 190).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 035 672 (-5 893 843) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,79 (-0,79) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 92,8 (85,2) %.

Tredje kvartalet (2018-01-01 till 2018-03-31) 

 • Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 126 494 (79 740) SEK.
 • Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden uppgick till 126 494 (79 740) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 221 870 (-2 799 447) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,25 (-0,37) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet 2017/18: 8 959 680 (7 466 400) aktier. Totalt antal aktier i VibroSense per den 31 mars 2018: 8 959 680 (7 466 400). Genomsnittligt antal aktier under årets första nio månader uppgick till 8 959 680
(7 466 400)
. Härutöver finns 752 433 nyemitterade B-aktier vilka registrerades hos Bolagsverket efter periodens utgång. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Bolaget till 9 712 293 stycken (varav oförändrat 448 840 A-aktier).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)

 • Den 22 januari 2018 meddelas att en ny studie med VibroSense Meter startas inom området cancerbehandling med cellgifter. Studien utförs vid Onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus.
 • VibroSense meddelar den 19 februari att Bolaget initierat en diabetes typ 2 studie i Frankrike i syfte att utvärdera VibroSense Meter för screeningsundersökningar i primär- och specialistvård.
 • Den 19 februari meddelar VibroSense att kortnamnet för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 ändras till VSD TO 1 B. Första dag för handel med nytt kortnamn var den 23 februari 2018.
 • VibroSense meddelar den 26 februari att Bolagets produkt VibroSense Meter II, med start i början av mars, kommer att utvärderas av fyra arbets- och miljömedicinkliniker och Testmiljö Halland.
 • I mars meddelar VibroSense att samtliga innehavare av teckningsoptioner av serie 2015/2018 har beslutat att nyttja sina optioner. Innehavare av teckningsoptioner av serie 2015/2018 är styrelseledamöter och nyckelpersoner i Bolaget.
 • Den 12 mars meddelar Bolaget att VibroSense Meter II har beviljats mönsterskydd i Kina. Mönsterskyddet innebär att ingen aktör får utforma ett instrument som liknar VibroSense Meter II i Kina.
 • VibroSense Dynamics meddelar den 19 mars att Bolaget fått den första kommersiella ordern inom affärsområdet Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy (CIPN). Ordern omfattar ett licensavtal med onkologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus.
 • Den 22 mars meddelas att ledning, styrelse och större aktieägare i VibroSense skriftligen avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner av serie TO 1 B. De totala teckningsförbindelserna uppgår till cirka 0,9 MSEK, motsvarande cirka 12 procent av det totala beloppet som teckningsoptioner av serie TO 1 B kan inbringa.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I början av april meddelar VibroSense att Bolaget tillförs cirka 7,3 MSEK genom optionsinlösen. VibroSense tillförs genom teckningsoptioner av serie TO 1 B cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget tillförs ytterligare cirka 0,8 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie 2015/2018.
 • I mitten av april registreras de B-aktier som nyemitterades i samband med Bolagets optionsinlösen i mars 2018. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Bolaget till 9 712 293 stycken.
 • Den 14 april meddelar VibroSense om att etiskt tillstånd erhållits för den planerade studien på vid Onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus
 • VibroSense meddelar den 26 april att läkaren Erik Isings studie på barn publicerats i den vetenskapliga tidskriften Plos One. I studien har man bland annat visat bolagets produkt VibroSense Meter kan upptäcka tidiga neurologiska förändringar på barn med typ 1 diabetes. Vidare presenterades att barn med typ 1 diabetes som använder Insulinpump kan få lägre grad av nervskador jämfört med barn som använder insulinpenna.
 • Den 14 maj meddelar Bolaget att VibroSense Meter II har beviljats mönsterskydd i Japan.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com


Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com

Prenumerera

Dokument & länkar