Delårsrapport för perioden 1 juli- 30 september 2015

Sammanfattning av perioden juli – september 2015

• Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 208 000 SEK (292 497).

• Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden uppgick till 74 000 SEK (292 497)

• Resultatet för perioden uppgick till -662 000 SEK (203 130).

• Likvida medel uppgick till 11 923 070 SEK (59 839) varav 11 923 070 SEK (59 839) i räntebärande placering.

• Antal aktier uppgår till 7 466 400 stycken (224 420).

• Resultat per aktie -0,09 kr (0,03).

• Soliditet 96,8% (91,4%)

Not. Siffror i parantes visar utfallet under motsvarande period föregående år då bolaget inte var publikt. Bolagets noterades på Aktietorget den 4 maj 2015.

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

Augusti: Den 25 augusti 2015 meddelar bolaget att man intensifierar arbetet med att öka kännedomen om bolaget bl.a. genom att delta i investerarträffar i såväl Danmark som Sverige, diabeteskonferens på Medicon Village i Lund under oktober samt på Världsdiabetesdagen den 14 november.

Oktober: I en uppdatering den 12 oktober 2015 meddelades att både bolagets arbete med att utveckla ett nytt fotinstrument och pågående forskningsstudier fortgår enligt plan. Vidare meddelades att arbetet med att ta fram en strategisk marknadsplan pågår för fullt samt att flera marknadsaktiviteter inom affärssegmentet företagshälsovård ska genomföras.

VDs kommentar

Räkenskapsårets första kvartal har löpt planenligt. Organisationen är nu på plats och det har redan börjat märkas i bolaget som nu har större kapacitet, allt ifrån underhåll av pågående studier och arbete med marknadsstrategi till interaktion med gamla och nya kunder.

Resultatet är enligt budget och företagets ekonomi är fortsatt mycket stabil. Under perioden har bolaget succesivt ökat tempot i arbetet med att bygga sitt varumärke och vi har deltagit i två tillställningar, en investerardag i Danmark respektive en diabeteskonferens på Medicon Village i Lund. Båda var lyckade både vad gäller att förmedla vårt budskap samt knyta upp värdefulla kontakter inom diabetesområdet.

Takten har stegrats i det pågående arbetet att ta fram en strategisk marknadsplan (fas1-studie) för fotinstrumentet med hjälp av erhållet anslag från Horizon 2020. Möten och intervjuer har genomförts med erkända forskare i Sverige, Tyskland och England.

Till dags datum har 7 marknader analyserats, Sverige, Tyskland, England, Frankrike, Spanien, Italien och Danmark. Strategin angående geografisk prioritet och optimal marknadsbearbetning börjar ta form. Den strategiska marknadsplanen skall vara klar senast under december 2015.

Bolaget målsättning att lansera det nya fotinstrumentet under 2017 kvarstår. Diabetes-patienterna och sjukvården väntar på en bättre diagnostisk metod för att tidigt kunna upptäcka försämrad känsel i diabetesfötter. VibroSense Dynamics kommer att stå väl rustat vid den planerade lanseringen av ett CE-märkt fotinstrument 2017.

Bolaget medverkar för närvarande i tre studier på Endokrinologen, Handkirurgen och Barnkliniken i Malmö och Lund. I nuläget har normalmaterial samlats in från 92 st vuxna personer. På Endokrinologen i Malmö och Lund har 236 vuxna personer, med typ I diabetes, undersökts med bolagets fotprototyp. På Barnkliniken i Malmö har man undersökt 25 barn, med diabetes typ I, med bolagets fotprototyp och handinstrument, VibroSense Meter. Rekryteringen av försökspersoner kommer att intensifieras under november-december.

Arbetet med att förstärka bolagets varumärke fortsätter i oförminskad takt även under nästa period då bolaget skall delta som utställare på Världsdiabetesdagen den 14/11 jämte en rad andra intressanta företag på diabetesmarknaden. Vi kommer även att delta på investerardagar i Göteborg och Stockholm den 23/11 respektive den 7/12.

Bolagets instrument presenterades på en stor internationell konferens om Hand-Arm vibration i Kina den 12/10. Demonstrationen av instrumentet blev mycket lyckad. Det var cirka 80-90 deltagare, både studenter, utbildade läkare liksom forskare av olika slag. De flesta var kineser men även andra nationaliteter var med. Intresset var mycket stort och många provade och ställde frågor.

Den 9-10/12 skall bolaget hålla en kund- och utbildningskonferens i Malmö på vilken bland annat två överläkare från Arbets- och Miljömedicin i Lund och Umeå skall hålla intressanta föredrag. Professorn och medgrundaren av VibroSense Dynamics, Göran Lundborg, kommer också hålla ett föredrag om hur man tolkar ett Vibrogram.

Toni Speidel, VD

VibroSense Dynamics AB (publ)

Allmänt om verksamheten

VibroSense Dynamics AB grundades 2005 och bolagets verksamhet består av försäljning och utveckling av produkter och tjänster för diagnostik av känselsinnet i händer och fötter.

VibroSense Dynamics säljer för närvarande produkter och tjänster inom affärsområdet företagshälsovård. Bolagets teknologi Multifrekvens Vibrametri anpassas nu till ytterligare ett affärsområde, diabetesvård, varvid ett nytt fotinstrument är under utveckling med inriktning på undersökning av känseln i diabetes-fötter.

Bolagets teknologi Multifrekvens Vibrametri bygger på att den taktila känseln varierar med frekvensen när huden stimuleras med en mekanisk vibration. Den fysiologiska grunden för den taktila känseln utgörs av flera typer av mekanoreceptorer i huden som aktiveras av olika frekvenser. Känseln avtar också med åldern på samma sätt som för hörseln.

Multifrekvens Vibrametri mäter känselns frekvensberoende och kompenserar för dess åldersvariation vilket ger en betydligt bättre bild av känselstatus. Detta gör VibroSense Dynamics och vår metod unika i världen. Metoden upptäcktes av Göran Lundborg, professor i handkirurgi, i början på 1990-talet som en följd av att tillgängliga diagnostikmetoder var otillräckliga.

Metoden Multifrekvens Vibrametri kan användas som ett hjälpmedel vid diagnostik av en rad olika sjukdomar eller skador som ger taktila känselnedsättningar, eller mer korrekt uttryckt ”perifer sensorisk grovtrådsneuropati”.

Inledningsvis valde bolaget att satsa på hand-arm vibrationsskador och under 2014 vidgades verksamheten till en utveckling inom diabetesområdet. Ytterligare områden där metoden kan användas är exempelvis MS, ALS, lepra, vaskulit, alkoholism, leukemi samt biverkningar vid cancerbehandling med cellgifter (cytostatika).

Alla större Arbets- och Miljömedicinkliniker (AMM) i Sverige och Norge har köpt och använder bolagets huvudprodukt, VibroSense Meter, för klinisk diagnostik, utbildning och forskning inom området hand-arm vibrationsskador.

Aktien

Per den 30 september 2015 uppgick antalet aktier i VibroSense Dynamics AB till 7 466 400

stycken fördelade på 448 840 A-aktier och 7 017 560 B-aktier, antalet aktieägare uppgick till cirka 650 stycken.

B-aktien handlas sedan den 4 maj 2015 på AktieTorget under namnet VSD B med

ISIN-nummer SE0006852125.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor

Nästa rapport

VibroSense Dynamics AB utger sin halvårsrapport för räkenskapsåret för perioden 2015-07-01 till 2015-12-31 den 26 februari 2016.

Taggar:

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com

Prenumerera

Dokument & länkar