Halvårsrapport 2017-07-01 – 2017-12-31

Sammanfattning av halvårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Sex månader (2017-07-01 till 2017-12-31)  

 • Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 388 850 (1 340 809) SEK.

 • Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden uppgick till 288 850 (580 451) SEK

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 813 802 (-3 094 395) SEK.

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,54 (-0,41) SEK.

 • Soliditeten** uppgick till 87,9 (81,9) %.

Andra kvartalet (2017-10-01 till 2017-12-31)  

 • Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 289 550 (947 883) SEK.

 • Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden uppgick till 189 550 (187 525) SEK

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 539 577 (-2 025 023) SEK.

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 (-0,27) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för andra kvartalet 2017/18: 8 959 680 (7 466 400) aktier. Totalt antal aktier i VibroSense per den 31 december 2017: 8 959 680 (7 466 400).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

 • VibroSense meddelar den 6 oktober 2017 att Bolaget, som ett led i förberedelser inför lansering av Bolagets kombinerade fot- och handinstrument, inlett samarbete med två europeiska återförsäljare.

 • VibroSense meddelar den 28 november 2017 att Bolaget färdigställt normalmaterial för känsel i fötter från 800 friska personer mellan 18 och 80 år.

 • VibroSense meddelar den 5 december 2017 att det brasilianska patentverket beviljat Bolagets patentansökan.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 22 januari meddelar Bolaget att en ny studie inom området CIPN, Chemo Therapy Induced Peripheral Neuropathy, skall genomföras med hjälp av VibroSense Meter för att undersöka biverkningar vid behandling av kolorectalcancer. Studien skall göras vid Onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus.

VD Toni Speidel har ordet

Nu har ännu en intensiv period passerat och det har blivit dags för en sammanfattning av perioden som gått samt att ge en uppdatering om vad som är på gång.

Den gångna perioden har vi fokuserat hårt på att avsluta utvecklingen och förbereda CE-märkningen av vår nya produkt. Parallellt har vi arbetat med att stödja pågående studier samt att få igång nya studier.

Jag kan stolt konstatera att vår verksamhet går från klarhet till klarhet vad gäller behovet av vårt instrument och metod. Vi kan se detta dels inom diabetesområdet och dels inom området behandling av cancer med cellgifter.

Den 5 november 2017 ställde VibroSense ut på världsdiabetesdagen i Malmö där läkaren Erik Ising presenterade sina resultat från en studie på barn med diabetes typ 1 där vår produkt VibroSense Meter har använts. Mottagande var mycket positivt och vi fick än en gång bekräftat att det finns ett stort behov av tidig upptäckt av känselbortfall orsakade av nervskador i fötter redan hos barn med diabetes typ 1.

En viktig milstolpe som passerats är leveransen av normalmaterial till överläkare Eero Lindholms studie på vuxna med diabetes typ 1. Det nya normalmaterialet är i sin tur av oerhört stort värde för vår nya produktfamilj som kan undersöka både händer och fötter. Än mer intressant är att vi har hittat nya och oupptäckta samband i insamlad data som kommer vara mycket värdefulla för läkarna.

Gjorda upptäckter kommer dels ligga till grund för publikationer och dels implementeras i form av nya algoritmer i vår mjukvara. Allt sammantaget har vi nu data och algoritmer som kommer ingå i vårt nya fot- och handinstrument.

Utöver ovan kan vi också se en mycket intressant utveckling inom området CIPN (nervskador orsakade av cellgifter vid behandling av cancer). Snart är det dags att göra en första analys av data från den pågående studien på Hematologen i Lund. Under våren kommer en ny studie på Onkologen i Malmö att starta där man skall undersöka cellgiftsinducerade nervskador vid behandling av kolorectalcancer (cancer i tjock- eller ändtarm).

Intresset inom CIPN är stort och jag kan redan nu säga att fler studier inom området planeras. Onkologerna ser nu för första gången en möjlighet att reducera, eller till och med förhindra, bestående nervskador efter en behandling. Nervskador är ett omfattande problem där upp till 50 % av alla patienter drabbas vid behandling av vissa cancertyper.

Vad gäller produktutveckling är vi nu inne en slutfas. Under våren/sommaren parallellt med CE-märkningsarbetet kommer vi placera instrument från vår förserie hos utvalda kunder för klinisk utvärdering. Intresset är stort och vi har en välfylld aktivitetsplan framför oss.

Med tanke på instrumentets framtida användning, t.ex. inom dosering av cellgifter är det viktigt att märkningsprocessen bedrivs på rätt sätt från början. Nya regelverk är också på väg, bla MDR (Medical Device Regulatory), vilket kommer ställa ännu högre regulatoriska krav på alla medicintekniska produkter.

Vi arbetar parallellt med lanseringen redan innan CE-märkningen är på plats. I slutet på januari ställde vi ut det nya instrumentet på Neurofysiologidagarna i Göteborg, en mötesplats för alla Sveriges kliniker för neurofysiologi. Mottagandet och intresset var även här stort och vi kommer att följa upp de intressenter som uttryckt intresse, vilket jag med tillförsikt ser fram emot.

Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare för ert engagemang i Bolaget. Vi har en intensiv period framför oss eftersom vi nu skall ställa om från utveckling till att få ut vår produkt på marknaden. Samtidigt vill jag nämna att vi arbetar långsiktigt. Första steget är att få acceptans för vår metod och vårt instrument. Därefter kommer nästa steg med en uppväxling på flera fronter.

Toni Speidel
VD, VibroSense Dynamics AB

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.comOm VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com

Prenumerera

Dokument & länkar