Idag inleds teckningstiden i VibroSenses emission av units

Idag, den 2 mars 2017, inleds teckningstiden i VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) företrädesemission av units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningstiden löper till och med den 16 mars 2017. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i emissionen. Fulltecknad emission tillför bolaget initialt cirka 15,3 MSEK och ytterligare cirka 7,7 MSEK vid fullt nyttjade teckningsoptioner; totalt cirka 23 MSEK. VibroSense har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 65 procent av det initiala emissionsbeloppet.

Mer om VibroSense

Vibrosense har utvecklat en unik patenterad teknologi som, tidigare än idag tillgängliga kliniska metoder, kan diagnosticera begynnande nervskador i händer och fötter. Bolaget har en CE-märkt produkt för diagnostik av nervskador i händer på marknaden och utvecklar för närvarande ett instrument för diagnostik av nervskador i fötter, vilket bolaget har som målsättning att lansera under slutet av 2017.

Motiv för emission

Nu genomför VibroSense en emission av units om initialt cirka 15,3 MSEK med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om cirka 7,7 MSEK. Emissionslikviden är avsedd att finansiera slututveckling och CE-märkning av Bolagets instrument för diagnostik av nervskador i fötter. Emissionslikviden avses även finansiera forskningsstudier och patentansökning samt marknadsföring och försäljning. VibroSense avser dessutom att undersöka ytterligare potentiella indikationer för Bolagets metod.

VD Toni Speidel kommenterar

VibroSense står inför ett spännande 2017. Vi har redan etablerad försäljning av vårt instrument för diagnostik av nervskador i händer och utvecklar just nu ett instrument för diagnostik av nervskador i fötter, vilket vi planerar att lansera under slutet av 2017. Med emissionslikviden avser vi finansiera slututveckling, CE-märkning och produktionsuppstart av fotinstrumentet. Vidare avser vi genom emissionen finansiera forskningsstudier och patentansökning samt marknadsföring och försäljning. Varmt välkommen att teckna aktier i VibroSense Dynamics AB.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 2 – 16 mars 2017.

Teckningskurs: 20,50 SEK per unit, motsvarande 10,25 SEK per aktie. Teckningsoption av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 493 280 B-aktier och högst 746 640 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande högst 15 306 120 SEK och 7 653 060 SEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs VibroSense totalt cirka 23 MSEK före emissionskostnader.

Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 24 februari 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 22 februari 2017 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 23 februari 2017. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Antal aktier innan emission: 7 466 400 aktier, varav 448 840 är A-aktier och 7 017 560 är B-aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 76,5 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 65 procent av emissionsvolymen.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 2 – 14 mars 2017.

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget från och med 2 mars 2017 fram till dess att Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under vecka 16, 2017.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

  • De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 (ISIN-kod: SE0009663784) är planerade att bli föremål för handel på AktieTorget i slutet av april 2017.
  • Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 10,25 SEK.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 7 mars 2018 till och med den 28 mars 2018.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt finns att tillgå på VibroSenses, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.vibrosense.se, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).

Investerarträffar

I samband med VibroSenses emission av units kommer bolaget att medverka på ett antal investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De investerarträffar bolaget medverkar på är gratis att närvara vid och det kommer bjudas på lättare förtäring. För anmälan till eller mer information om Sedermera Fondkommissions investerarträffar, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på e-post: info@sedermera.se eller telefon: 040-615 14 10. För mer information om Aktiespararnas investerarträffar, vänligen kontakta Aktiespararna på e-post: sarf@aktiespararna.se eller telefon: 08-50 65 15 00.

  • 8/3 Malmö – Sedermera Fondkommission kl. 17.30 – 19.00, Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö
  • 10/3 Stockholm – Sedermera Fondkommission kl. 11.40 – 13.00, Scandic Klara,
    Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm
  • 13/3 Göteborg – Sedermera Fondkommission kl 11.40 – 13.00, Elite Park Avenue Hotel,
    Kungsportsavenyn 36, 411 36 Göteborg
  • 14/3 Jönköping – Aktiespararna kl 08.00 – 21.00, Högskolan för Lärande och Kommunikation,
    Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till VibroSense i samband med emissionen av units.

För frågor avseende emissionen av units, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För frågor avseende VibroSense Dynamics AB, vänligen kontakta

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com

Prenumerera

Dokument & länkar