Intervju med VD Toni Speidel

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) genomför just nu en företrädesemission av units om initialt cirka 15,3 MSEK med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 om ytterligare cirka 7,7 MSEK vid fullt nyttjande; totalt cirka 23 MSEK. Emissionen avslutas den 16 mars och eftersom halva teckningstiden nu har gått tas nu tempen på bolagets VD, Toni Speidel.

En vecka har gått sedan teckningstiden inleddes – hur har responsen varit och vilka frågor har ni fått av investerare?

Responsen har varit mycket positiv. Våra ägare har stort förtroende för vårt arbete och ser precis som styrelse och ledning fram emot den planerade lanseringen av fotinstrumentet under slutet av 2017. Frågor vi har erhållit har främst gällt vår teknologi och våra produkter samt hur dessa skiljer sig mot de existerande verktygen på marknaden. Vi kommer nu att påbörja en roadshow och presentera bolaget i Malmö den 8 mars, Stockholm den 10 mars, Göteborg den 13 mars och Jönköping den 14 mars. Det ska bli mycket roligt att träffa investerare och berätta om emissionen, vår teknologi och vårt fotinstrument.

Berätta kort om VibroSense – vad är det för problem ni löser?

Vi har utvecklat en teknologi, Multifrekvens Vibrametri, som tidigare än befintliga metoder kan upptäcka och diagnostisera begynnande nervskador. I dagsläget har vi ett instrument på marknaden för diagnostik av HAVS, alltså vibrationsskador som uppstår i händer och armar till följd av vibrationer i arbete. Vidare planerar vi att lansera ett fotinstrument för diagnostik av nervskador i fötter till följd av diabetes. Perifera nervskador är ett omfattande problem, var tjugonde sekund amputeras exempelvis en fot till följd av diabetes, det motsvarar cirka 1,5 miljoner amputationer per år. Med våra instrument och teknologi kan dessa nervskador identifieras tidigare – och därigenom kan förebyggande behandling undvika eller minska risken att allvarliga nervskador uppstår. Vi undersöker också nervskador som uppstår vid behandling av cancer med cellgifter vilket är ett mycket intressant applikationsområde för vår teknologi.

Emissionen ni nu genomför omfattar totalt cirka 23 MSEK – vad finansierar detta kapitaltillskott?

Genom emissionslikviden avser vi CE-märka vårt fotinstrument samt påbörja produktion och lansera det under slutet av 2017. Vidare avses emissionslikviden användas till att marknadsföra fotinstrumentet och användas till försäljning. Målsättningen är att driva bolaget mot positivt kassaflöde det fjärde kvartalet 2019.

Avslutningsvis – varför ska en investerare välja att investera i VibroSense?

Vår teknologi kan diagnostisera nervskador i ett tidigare skede än befintliga metoder. Marknaden för nervskador är omfattande, globalt riskerar drygt 500 miljoner människor drabbas av perifera nervskador. Genom vår metod kan dessa skador diagnostiseras tidigare och genom tidigare diagnostisering kan exempelvis amputation potentiellt undvikas. Jag välkomnar därför såväl befintliga som nya ägare att teckna units i vår nu pågående emission av units.

För frågor om VibroSenses pågående emission av units, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För frågor gällande VibroSense Dynamics AB, vänligen kontakta:

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com

Prenumerera

Dokument & länkar