Delårsrapport Januari-Mars 2018

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • I februari utökade Vicore Pharma Holding ytterligare sitt innehav i I-Tech AB till 26,5% via förvärv från befintlig aktieägare i I-Tech. I mars genomförde I-Tech en emission till en nytillkommande aktieägare, Cambrex Karlskoga AB, och Vicore Pharma Holdings ägarandel är därefter 21,2%

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • I april erhåller Vicore Pharma AB godkännande från de brittiska myndigheterna och etikkommittén om att påbörja en fas IIa studie på Idiopatisk lungfibros (IPF)

FINANSIELL SAMMANSTÄLLNING (KONCERN)

Tkr  Jan-
Mar
2018
 
Jan-
Mar 
2017
Helår
2017
Helår
2016
Rörelseresultat  -4 235  -2 456  -12 793   -6 649 
Resultat efter finansiella poster  4 257  -2 514  -12 855  -6 652 
Resultat per aktie, SEK  0,27  -0,16  -0,81  -0,54 
Eget kapital per den 31 mars  117 226  101 928   112 969   75 597  
Kassaflödet för den löpande verksamheten  -2 261  -2 474   -7 703   -7 289  
Kassaflödet för investeringsverksamheten  -7 649  -3 613   -22 780   -13 940  
Likvida medel vid periodens slut  13 744  27 024   24 019   4 266  

r ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Jeppsson, CFO 
Tel: 070-553 14 65 
hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 09.00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)Vicore Pharma AB utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. I-Tech AB har utvecklat och kommersialiserar en substans för användning i fartygsfärg för att motverka påväxt av främst havstulpaner på fartygens skrov. Bolagen är baserade i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Taggar:

Om oss

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Prenumerera

Dokument & länkar