Extra bolagsstämma beslutar om nyemission i Mintage Scientific

En extra bolagsstämma i Mintage Scientific den 11 november 2013 beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.  Genom emissionen tillförs Mintage Scientific omkring 15,4 mkr.

Villkoren för företrädesemissionen innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 0,45 kronor per aktie. Fyra av Mintage Scientifics största ägare, som tillsammans innehar omkring 62 procent av aktierna i bolaget, har uttalat sin avsikt att teckna respektive andel i emissionen. Vid full teckning tillför nyemissionen Mintage Scientific omkring 15,4 mkr före emissionskostnader. Med anledning av emissionen kommer ett investment memorandum att offentliggöras omkring den 19 november 2013.

I anslutning till ovanstående emissionsbeslut beslöt bolagsstämman också om att ändra kapitalgränserna i bolagsordningen. Aktiekapitalgränserna ändrades från lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor till lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor. Antalet aktier ändrades från lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken till lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

Protokoll från den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.mintage.se

Preliminär tidplan för nyemissionen

18 nov 2013 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen med företrädesrätt

19 nov 2013 Beräknad dag för offentliggörande av investment memorandum

20 nov – 3 dec 2013 Teckningsperiod

9 dec 2013 Beräknad dag för offentliggörande av resultat av nyemissionen

De som på avstämningsdagen innehar aktier i Mintage Scientific kommer att erhålla en teckningsrätt för varje befintlig aktie. Vid teckning med stöd av rätter kommer en Betald Tecknad Aktie (BTA) att erhållas för varje utnyttjad teckningsrätt. I och med att Mintage Scientifics aktie inte är upptagen till handel kommer det inte att ske någon organiserad handel med varken teckningsrätter eller BTA.

För ytterligare information kontakta Göran Wessman, styrelseordförande i Mintage Scientific, på 0708-16 14 50.

 

Om oss

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Prenumerera