Inbjudan till teckning av aktier

Erbjudandet i korthet:

Erbjudandet På en extra bolagsstämma den 11 november 2013 beslutades att öka Mintage Scientifics aktiekapital med högst 1 714 113,15 kronor genom en emission av högst 34 282 263 aktier.

Emissionsvolym
Nyemissionen uppgår till 15 427 018 kronor. I emissionen har fyra aktieägare som tillsammans innehar omkring 62 procent av aktierna i bolaget uttalat sin avsikt att teckna sig för respektive andel.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 0,45 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Företrädesrätt
Nyemissionen skall genomföras med företräde för bolagets befintliga aktieägare. Innehav av en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som skall erhålla teckningsrätter är den 18 november 2013.

Teckningstid
Teckning av aktier skall ske under perioden 20 november till 3 december 2013. De aktier som inte tecknas via företrädesrätt kommer att fördelas enligt styrelsens beslut.

Handel i teckningsrätter eller BTA
Mintage Scientifics aktie är idag inte föremål för organiserad handel på någon marknadsplasts. Inte heller de nyemitterade aktierna, betald tecknad aktie (BTA) eller teckningsrätterna kommer att tas upp till handel i samband med nyemissionen.

Övrig information
ISIN-kod aktie: SE0002683797
ISIN-kod teckningsrätt: SE0005556941
ISIN-kod BTA SE0005556958

 

För fullständig information om erbjudandet besök vår hemsida!
www.mintage.se

Om oss

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Prenumerera