Budutskottet offentliggör värderingsutlåtande avseende Vonovias erbjudande

Detta pressmeddelande offentliggörs av Victoria Park AB:s styrelses oberoende budutskott (”Budutskottet”) i enlighet med punkten II.19 i Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM (”Takeover-reglerna”).

Budutskottet har inhämtat ett utlåtande, s.k. Fairness Opinion, från JLL Transaction Services AB (“JLL”) avseende frågan om skäligheten ur finansiell synvinkel av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Victoria Park från Vonovia SE ("Vonovia") genom sitt helägda dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH, som offentliggjordes den 3 maj 2018. Budutskottet har, vilket pressmeddelats den 3 maj 2018, enhälligt rekommenderat aktieägarna i Victoria Park att acceptera Vonovias erbjudande. 
 
För ytterligare information om Vonovias erbjudande hänvisas till Vonovias pressmeddelande som offentliggjordes den 3 maj 2018 och finns på http://en.vonovia-k.de/ och www.victoriapark.se.
 
JLL har idag avgett ett värderingsutlåtande till Budutskottet. JLL:s uppfattning är att Vonovias erbjudande per denna dag är skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna i Victoria Park, för innehavare av såväl stamaktier av serie A och serie B som preferensaktier.

JLL:s värderingsutlåtande i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Styrelseledamot Pia Kinhult, 072 179 23 39, pia.kinhult@esss.se 


 Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 13 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 16,2 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 
 
Victoria Park AB (publ)  Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 
 
 

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.