Kallelse till extra bolagsstämma i Victoria Park AB (publ)

På begäran av Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH (ett helägt dotterbolag till Vonovia SE), som efter fullföljd av offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Victoria Park AB (publ) innehar omkring 46,5 procent av totalt antal röster och 54,4 procent av totalt antal aktier i Victoria Park AB, kallas härmed aktieägarna i Victoria Park AB till extra bolagsstämma den 24 juli 2018 kl. 11.00 på Stora Varvsgatan 13A i Malmö. Rösträttsregistreringen börjar en halvtimme före stämman och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande 

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 18 juli 2018, dels senast den 18 juli 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan kan ske till Victoria Park AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till victoriapark@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 18 juli 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Fredersen Advokatbyrå AB till handa under ovanstående adress senast den 18 juli 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.victoriapark.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning 

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringsperson
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om antalet styrelseledamöter 
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av styrelseordförande 
 11. Beslut om upphävande av principer för valberedningen
 12. Avslutning

Beslutsförslag 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 )

Victoria Parks största aktieägare Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH föreslår bolagsstämman besluta att advokat Eddie Juhlin väljs till stämmoordförande.

Val av styrelse, styrelseordförande samt fastställande av arvoden (punkt 7 -10 )

Victoria Park AB har informerats om att Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH kommer att presentera förslag till beslut avseende punkterna 7-10 i god tid före den extra bolagsstämman. Förslaget kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Beslut om upphävande av principer för valberedningen (punkt 11 )

Mot bakgrund av den förändrade ägarstrukturen efter Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH’s offentliga uppköpserbjudande föreslår Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH att de principer som antagits för bolagets valberedning upphävs, då valberedningsarbetet framöver kommer att utföras av Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 243 906 359, varav 77 814 815 stamaktier av serie A, 165 059 497 stamaktier av serie B och 1 032 047 preferensaktier, med ett sammanlagt antal röster om 94 423 969,4. Victoria Park AB innehar inga egna aktier.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterbolag, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Malmö i juni 2018

Victoria Park AB (publ)

Styrelsen 

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 13 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 16,2 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar