Kommuniké från extrastämma i Victoria Park AB (publ)

Victoria Park AB (publ) avhöll den 11 januari 2016 en extra bolagsstämma. Vid stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av vid var tid utestående aktier. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Malmö den 11 januari 2016
Victoria Park AB (publ)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2016 kl. 10.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 708 000 kvadratmeter, fördelat på 636 000 kvadratmeter bostäder och 72 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 7,0 miljarder kronor. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvadratmeter BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Victoria Park-aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org. nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se/bolaget

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar