Kommuniké från Victoria Parks årsstämma 2011

 

Victoria Park AB (publ) avhöll under onsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Styrelseledamöterna Bo Forsén, Christer Jönsson, Mats Leifland, Sten Libell, Gun-Britt Mårtensson och Anders Pettersson omvaldes och nyval skedde av Peter Strand efter Meg Tivéus, som avböjt omval. Bo Forsén omvaldes även till styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med sammanlagt 400 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma, varav 100 000 kronor utgör ersättning till styrelseordföranden samt 50 000 kronor vardera utgör ersättning till övriga styrelseledamöter. Beslut fattades även om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om ny bolagsordning där gränserna för bolagets aktiekapital höjs till lägst 9 375 000 kronor och till högst 37 500 000 kronor och gränserna för antalet aktier höjs till lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 aktier. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Limhamn den 13 april 2011

Victoria Park AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Andersson, VD Victoria Park AB (publ)
Mobil: 46 730 56 12 28
stefan.andersson@victoriapark.se                          
Besök även vår hemsida www.victoriapark.se

 

Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget har utvecklat ett unikt boendekoncept, Victoria Park, bestående av lägenheter med tillgång till stora gemensamma faciliteter där ett modernt och bekvämt boende, aktivt liv, gemenskap och närhet till rekreation prioriteras av de boende.
Victoria Park avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av lägenheter inom ramen för boendekonceptet. Visionen är att Victoria Park ska vara norra Europas mest attraktiva livsstilsboende.

Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB,
08-503 015 50, www.mangold.se.

Taggar:

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar