Peter Strand föreslås som styrelseordförande i Victoria Park AB

Valberedningen i Victoria Park AB föreslår inför årsstämman den 24 april att nuvarande vd Peter Strand väljs till styrelseordförande efter Bo Forsén, som tidigare meddelat att han inte står till förfogande för omval. Vidare föreslår valberedningen omval av ledamöterna Greg Dingizian, Pia Kinhult, Isabelle Wikner, Henrik Bonde, Lennart Sten, Anders Pettersson samt Sofia Ljungdahl.

Peter Strand har, under sammanlagt drygt 10 år inom Victoria Park, lett bolagets expansion från ett mindre projektbolag till dagens Victoria Park med ett fastighetsbestånd, som har ett marknadsvärde på i storleksordningen 15 miljarder kronor, fördelat på drygt 13 000 lägenheter. Peter Strand kommer som arbetade styrelseordförande vara den nya vd:n behjälplig med transaktioner, värdeskapande affärsutveckling och Investor relations.

Förslaget att utse Peter Strand till ny ordförande gör att bolaget behåller viktig kompetens och att en ny vd kan dra nytta av hans omfattande kontaktnät, säger valberedningens ordförande Gillis Cullin.

Peter Strand är född 1971 och är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola 1995. Han har tidigare haft ledande befattningar inom Drott och Akelius samt varit vd för de noterade bolagen Annehem och Tribona. Peter innehar 3 082 400 A-aktier, 3 774 800 B-aktier samt 4 000 preferensaktier.

Jag känner mig hedrad, om stämman så beslutar, att överta rollen som ordförande i Victoria Park. Jag har varit engagerad i bolaget i mer än ett decennium och har för avsikt att fortsätta vara delaktig i bolagets utveckling mot målet om att nå ett fastighetsvärde överstigande 20 miljarder senast år 2020, säger Peter Strand, VD Victoria Park.

Valberedningen inför 2018 årsstämma består av Gillis Cullin ordförande samt ledamöterna Greg Dingizian, John Hopkins, Anders Pettersson samt Bo Forsén. Valberedningens ledamöter representerar drygt 40 procent av bolagets röster.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att meddelas i kallelsen till Victoria Parks årsstämma som hålls den 24 april i Malmö.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ordförande valberedning Gillis Cullin, telefon 0737 08 88 44, e-post gillis.cullin@bkanold.se
Styrelseordförande Bo Forsén, telefon 0706 32 86 50, e-post ab.forsiva@telia.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Gillis Cullins försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på 13 425 lägenheter, med ett marknadsvärde om 14,6 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Taggar:

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Förslaget att utse Peter Strand till ny ordförande gör att bolaget behåller viktig kompetens och att en ny vd kan dra nytta av hans omfattande kontaktnät.
Gillis Cullin, Valberedningens ordförande
– Jag känner mig hedrad, om stämman så beslutar, att överta rollen som ordförande i Victoria Park. Jag har varit engagerad i bolaget i mer än ett decennium och har för avsikt att fortsätta vara delaktig i bolagets utveckling mot målet om att nå ett fastighetsvärde överstigande 20 miljarder senast år 2020.
Peter Strand, VD Victoria Park