Victoria Park: Kallelse till årsstämma i Victoria Park

Aktieägarna i Victoria Park AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 april 2012 kl. 17.00 på Kalk Brasserie & Grill, Kalkstensvägen 13, Limhamn. Inregistreringen börjar kl. 16.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 18 april 2012, dels senast den 19 april 2012 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 18 april 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Victoria Park AB, Box 300 50, 200 61 Limhamn, via e-post till info@victoriapark.se, per telefon 040-16 74 40 eller per telefax 040-16 74 41. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Senast tre veckor innan stämman kommer formuläret att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.victoriapark.se.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 15. Ändring av bolagsordningen
 16. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2011 inte lämnas.

Val av styrelse samt fastställande av arvoden(punkt 12-14)
Förslag föreligger att omval sker av styrelseledamöterna Bo Forsén, Christer Jönsson, Sten Libell, Mats Leifland, Anders Pettersson och Peter Strand samt att Bo Forsén omväljs till styrelseordförande. Gun-Britt Mårtensson har avböjt omval.

Bolagets revisor Ingvar Ganestam har anmält att hans uppdrag ska upphöra i förtid p.g.a. pensionering. Ernst & Young AB föreslåsväljas till ny revisor. Göran Neckmar, som nu är revisorssuppleant i bolaget,kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode föreslås utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att § 8 får lydelsen "Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Revisor och suppleant, om sådan utses, ska vara auktoriserad. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses."

Beslut enligt punkt 15 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterföretag, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Limhamn mars 2012

Victoria Park AB (publ)
Styrelsen

Om Victoria Park
Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget har utvecklat ett unikt boendekoncept, Victoria Park, bestående av lägenheter med tillgång till stora gemensamma faciliteter där ett modernt och bekvämt boende, aktivt liv, gemenskap och närhet till rekreation prioriteras av de boende. Victoria Park avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av lägenheter inom ramen för boendekonceptet.

Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar