Victoria Park: Kommuniké från Victoria Parks årsstämma 2012

Victoria Park AB (publ) avhöll den 24 april 2012 sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Styrelseledamöterna Bo Forsén, Christer Jönsson, Mats Leifland, Sten Libell, Anders Pettersson och Peter Strand omvaldes. Bo Forsén omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor valdes Ernst & Young.

Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Beslut fattades även om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om ny bolagsordning där § 8 får lydelsen "Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Revisor och suppleant, om sådan utses, ska vara auktoriserad. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses."

Limhamn den 24 april 2012

Victoria Park AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder i tillväxtstäder i Sverige. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Prenumerera

Dokument & länkar