Victoria Park: Kommuniké från Victoria Parks årsstämma 2013

Victoria Park AB (publ) avhöll den 23 april 2013 sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Styrelseledamöterna Bo Forsén, Greg Dingizian, Sten Libell, Anders Pettersson och Peter Strand omvaldes. Bo Forsén omvaldes även till styrelseordförande. Till ny styrelseledamot valdes Christian Hahne. Pia Andersson hade avböjt omval. Till revisor omvaldes Ernst & Young.

Christian Hahne bor i Stockholm och är född 1945. Hahne är för närvarande vice VD i Erik Selin Fastigheter AB samt arbetande styrelseordförande i Fastighets AB Centur. Hahne är även styrelseledamot i NP3 Fastigheter AB samt styrelseordförande i Alnova Balkongsystem AB och World FuelSecure Systems AB.

Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Beslut fattades även om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Limhamn den 23 april 2013

Victoria Park AB (publ)
Styrelsen

Om Victoria Park
Victoria Park AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter. Bolaget har utvecklat livsstilsboendet Victoria Park för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt liv. Sveriges första Victoria Park har byggts vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Bolagets fastighetsbestånd uppgår till cirka 85 000 kvm fördelat på ca 79 000 kvm bostäder och ca 6 000 kvm kommersiella lokaler i Malmö. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm/BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se.

Victoria Park AB (publ)
Box 300 50,
200 61 Limhamn
Tel 040-16 74 40
Org nr 55 66 95-0738
Säte Limhamn
www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar