Victoria Park: Victoria Park Bokslutskommuniké 2010

Koncernens fjärde kvartal 2010 
|Segment Sammandrag* | IFRIC 15 |

· Intäkter | 50 275 Tkr (33 099) | 17 653 Tkr |
· Bruttoresultat | 4 039 Tkr (-7 200) | -1 511 Tkr |
· Rörelseresultat | -3 220 Tkr (-8 228) | -8 770 Tkr |
· Periodens resultat | -2 976 Tkr (-8 231) | -8 526 Tkr |
· Resultat per aktie | -0,08 kr (-0,44) | -0,23 kr |

Koncernen ackumulerat 2010
| Segment Sammandrag* | IFRIC 15 |

· Intäkter | 164 907 Tkr (265 782) | 132 285 Tkr | 
· Bruttoresultat | 5 344 Tkr kr (18 304) | -206 Tkr |
· Rörelseresultat | -15 715 Tkr (16 081) | -21 265 Tkr | 
· Periodens resultat | -16 168 Tkr (16 159)| -21 718 Tkr | 
· Resultat per aktie | -0,44 kr (0,87) | -0,59 kr |

* I bolagets segmentsredovisning sker redovisningen enligt principen om successiv vinstavräkning på samma sätt som tidigare. Denna redovisning speglar bättre bolagets verksamhet och ger en aktuell bild av resultatet och ställningen för respektive period.

Stefan Andersson, tf VD Victoria Park, kommenterar: 
- Som nytillträdd tf VD för Victoria Park kan jag konstatera att det har varit ett händelserikt och framgångsrikt år för bolaget, säger Stefan Andersson, tf VD för Victoria Park.

Bolaget har byggt upp en komplett serviceverksamhet, där reception och restaurang varit i drift hela året och spa har varit igång sedan mars. Serviceverksamheten är nu i full drift och är dimensionerad för att serva ca 600 boende (att jämföras med de 170 personer som idag bor på Victoria Park). Serviceverksamheten finansieras av avgifter från boende och externa kunder till spa och restaurang. Under tiden som enheten byggs ut och antalet boende ökar kommer servicebolaget att visa ett underskott.

Bolagets försäljning av lägenheter har under året gått riktigt bra. Antalet sålda lägenheter i andra etappen, Brf Allén, var per den 17 februari 2011 53 st av 71 st till ett värde om 131 Mkr. Även försäljningen av första etappen, Brf Paviljongen, löper enligt plan.

En viktig anledning till försäljningsresultatet är vårt unika och driftsatta koncept. Men även utformning av andra etappens hus och lägenheter samt finansieringsform har uppskattats mycket av våra kunder. Bolaget startade byggnationen av etappen under november 2010, med beräknad inflyttning våren 2012. En annan bidragande faktor till bolagets goda försäljningstakt är det positiva ambassadörsarbete de boende bedriver, när de för vänner och bekanta berättar om det sociala och praktiska liv de lever.

- Med fullt fungerande serviceverksamhet, nöjda "boendeambassadörer" i första etappen, framgångsrik försäljning av andra etappen och att trenden talar för livsstilsboende ser vi med tillförsikt fram emot ett nytt år för det unika boendekonceptet Victoria Park, säger Stefan Andersson.

Rapporten i sin helhet bifogas

17 februari 2011

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Andersson, tf VD Victoria Park AB (publ) 
Mobil: +46 730 56 12 28 
Stefan.andersson@victoriapark.se

Besök även vår hemsida www.victoriapark.se

Om Victoria Park
Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget har utvecklat ett unikt boendekoncept, Victoria Park, bestående av lägenheter med tillgång till stora gemensamma faciliteter där ett modernt och bekvämt boende, aktivt liv, gemenskap och närhet till rekreation prioriteras av de boende. Victoria Park avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av lägenheter inom ramen för boendekonceptet. Visionen är att Victoria Park ska vara norra Europas mest attraktiva livsstilsboende. Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande uppgraderingar respektive förtätning samt förvärv.

Prenumerera