Victoria Park: Victoria Park Delårsrapport januari - mars 2012

Segment Sammandrag* IFRIC 15
Intäkter 26 212 Tkr (24 584) 1 942 Tkr (11 254)
Bruttoresultat 3 178 Tkr (6) -951 Tkr (-2 262)
Rörelseresultat 78 Tkr (-3 370) -4 051 Tkr (-5 638)
Periodens resultat 81 Tkr (-3 435) -4 048 Tkr (-5 703)
Resultat per aktie 0,00 kr (-0,09) -0,11 kr (-0,15)

* Under kvartal fyra 2010 har byggnationen av andra etappen, Brf Allén, påbörjats varför redovisning av bolagets resultat framöver sker både i enlighet med IFRIC 15 och bolagets segmentsredovisning. I den senare sker redovisningen enligt tidigare princip om successiv vinstavräkning. Denna redovisning speglar bättre bolagets verksamhet och ger en aktuell bild av resultat och ställning för respektive period.

Bolaget räknar med att under 2:a kvartalet vinstavräkna 100% av pågående byggnation Brf Allén i enlighet med IFRIC 15 - Avtal om uppförande av fastigheter i kraft. Detta kommer väsentligt påverka bolagets resultaträkning samt eget kapital vid denna tidpunkt. Bolaget beräknar vinsten för Brf Allén att hamna kring 41 500 Tkr vilket motsvarar 18% i vinstmarginal. Justerat för bolagets löpande kostnader samt serviceverksamheten under 2:a kvartalet förväntas eget kapital öka till ca 146 000 Tkr vilket motsvarar ca 3,92 kr per aktie.

Stefan Andersson, VD Victoria Park, kommenterar:
- Förra årets tröghet på bostadsmarknaden fortsätter in i årets första kvartal. Intresset för Victoria Park är däremot fortsatt stort och besökarna till lägenhet och konceptvisningar är positiva. Svårigheterna för intressenterna ligger ofta i att sälja sina befintliga bostäder, säger Stefan Andersson, VD för Victoria Park AB.

Inflyttning i Brf Allén pågår för fullt och fortsätter under hela våren, det skapar ytterligare rörelse i området och därmed nya intressenter för Victoria Park. De boende är viktiga ambassadörer när de beskriver allt det Victoria Park erbjuder och här har vi många som hjälper till, både bland de tidigare inflyttade och de nya.

Antalet sålda lägenheter i Brf Allén, var per den 24 april 2012 62 st av 71 st till ett värde om 161,8 Mkr. Nästa etapp har designats utifrån den goda respons nuvarande etapp fått och försäljningen kan startas efter sommaren om situationen på bostadsmarknaden har normaliserats.

- Servicen de boende njuter i loungen är mer och mer utnyttjad vilket är stimulerande, samma gäller för Victoria Park Spa där antalet gäster som nyttjar behandlingarna ökar stadigt. Restaurang Kalk har också gått framåt, maten är mycket uppskattad och med fler boende i området är det allt oftare det är fullt. Delvis kan det också bero på den ökade tillgängligheten den nya parkeringen ger. Vi ser med entusiasm framemot ett fortsatt spännande år, säger Stefan Andersson, VD för Victoria Park AB.

Rapporten i sin helhet bifogas.

24 april 2012

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Andersson, VD Victoria Park AB (publ)
Mobil: +46 730 56 12 28
Stefan.andersson@victoriapark.se

Besök även vår hemsida www.victoriapark.se

Om Victoria Park
Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget har utvecklat ett unikt boendekoncept, Victoria Park, bestående av lägenheter med tillgång till stora gemensamma faciliteter där ett modernt och bekvämt boende, aktivt liv, gemenskap och närhet till rekreation prioriteras av de boende. Victoria Park avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av lägenheter inom ramen för boendekonceptet. Visionen är att Victoria Park ska vara norra Europas mest attraktiva livsstilsboende.

Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder i tillväxtstäder i Sverige. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.