Victoria Park: Victoria Park Delårsrapport januari - mars 2013

Intäkter 19 985 Tkr (1 942)
Driftnetto 2 824 Tkr (-951)
Rörelseresultat -2 203 Tkr (-4 051)
Periodens resultat 23 342 Tkr (-4 048)
Resultat per aktie 0,63 kr (-0,11)

Periodens intäkter uppgick till 19 985 Tkr (1 942).

Driftsnetto uppgick till 2 824 Tkr (-951).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 23 342 Tkr (-4 048), vilket motsvarar 0,63 kr per aktie (-0,11). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 17 814 Tkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med 1 096 Tkr (-).

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2013

23 april 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
VD Greg Dingizian, telefon 0733-98 40 00

Victoria Park AB (publ)
Box 300 50,
200 61 Limhamn
Tel 040-16 74 40
Org nr 55 66 95-0738
Säte Limhamn
www.victoriapark.se

Om Victoria Park
Victoria Park AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter. Bolaget har utvecklat livsstilsboendet Victoria Park för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt liv. Sveriges första Victoria Park har byggts vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Bolagets fastighetsbestånd uppgår till cirka 85 000 kvm fördelat på ca 79 000 kvm bostäder och ca 6 000 kvm kommersiella lokaler i Malmö. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm/BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.