Victoria Park: Victoria Park slutför emission och tillförs därmed cirka 335 Mkr och ett stort antal nya aktieägare

Victoria Park AB (publ) ("Victoria Park") offentliggjorde den 25 juni 2013 att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 juni 2013, att genomföra en nyemission av högst 6 700 000 stamaktier till en teckningskurs om 7,50 kronor per stamaktie och högst 1 200 000 preferensaktier till en teckningskurs om 250 kronor per preferensaktie.

Styrelsen förbehöll sig samtidigt rätten att inom erbjudandet fatta beslut om att emittera högst 3 300 000 ytterligare stamaktier (det vill säga totalt högst 10 000 000 stamaktier). Den 8 juli 2013 offentliggjorde Victoria Park att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 juni 2013, att utöka stamaktieemissionen till högst 13 500 000 stamaktier, inklusive ovan nämnda förbehåll om utökning av antalet stamaktier i nyemissionen.

Teckningsperioden för erbjudandet avslutades den 17 juli 2013. Intresset för teckning av stamaktier och preferensaktier i Victoria Park har varit stort och stamaktieemissionen blev väsentligt övertecknad. Totalt har 13 500 000 stamaktier och 940 860 preferensaktier tecknats vilket innebär att Victoria Park tillförs totalt 336 465 000 kronor före emissionskostnader. Inom ramen för erbjudandet har cirka 600 investerare tilldelats stamaktier och cirka 1 200 investerare tilldelats preferensaktier.

Likviddag är den 23 juli 2013 och första handelsdag på NASDAQ OMX First North kommer att vara omkring den 29 juli 2013.

Genom emissionen ökar Victoria Parks aktiekapital från 11 599 996,875 kronor till 16 112 765,625 kronor. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Victoria Park uppgå till 51 560 850, varav 50 619 990 stamaktier och 940 860 preferensaktier.

Swedbank Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Victoria Park, Fredersen Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Victoria Park och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Swedbank Corporate Finance i samband med nyemissionen.

Malmö den 18 juli 2013

Victoria Park AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Victoria Park AB, Greg Dingizian (VD), telefon 0733-98 40 00, greg.dingizian@victoriapark.se

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Kort om Victoria Park
Victoria Park AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter. Bolaget har utvecklat livsstilsboendet Victoria Park för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt liv. Sveriges första Victoria Park har byggts vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Bolagets fastighetsbestånd uppgår till cirka 85 000 kvm fördelat på ca 79 000 kvm bostäder och ca 6 000 kvm kommersiella lokaler i Malmö. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm/BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar