Victoria Park: Victoria Park slutför övertecknad företrädesemission

Väljer att utnyttja övertilldelningsoption och tillförs därmed cirka 360 Mkr samt ett stort antal nya aktieägare

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SPRIDNING AV DET SKULLE KUNNA VARA OFÖRENLIGT MED TILLÄMPLIG LAG ELLER ANDRA REGLER.

-Victoria Parks företrädesemission om cirka 208 miljoner kronor blev övertecknad
-Mot bakgrund av stor efterfrågan från såväl nya som befintliga aktieägare utnyttjas merparten av övertilldelningsoptionen
-Victoria Park tillförs sammanlagt cirka 360 Mkr före emissionskostnader
-Genom nyemissionen tillförs Victoria Park cirka 800 nya aktieägare, vilket motsvarar en ökning om cirka 40 procent

Victoria Park offentliggjorde den 13 februari 2014 styrelsens beslut att genomföra en nyemission av stamaktier om högst cirka 208 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt möjlighet att utnyttja en övertilldelningsoption i form av en riktad nyemission av stamaktier om högst ytterligare cirka 208 Mkr. Teckningsperioden för erbjudandet avslutades den 13 mars 2014. Intresset för teckning av nyemitterade stamaktier i Victoria Park har varit stort och företrädesemissionen blev övertecknad.

Victoria Parks styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma, att mot bakgrund av stor efterfrågan från såväl nya som befintliga aktieägare utnyttja merparten av övertilldelningsoptionen och emittera 7 420 036 stamaktier, motsvarande cirka 152 Mkr.

Totalt har 8 319 768 stamaktier tecknats med stöd av företrädesrätt och 9 224 266 stamaktier tecknats utan stöd av företrädesrätt, vilket innebär att Victoria Park tillförs totalt 359 652 697 kronor före emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Victoria Park cirka 800 nya aktieägare samtidigt som Victoria Parks aktiekapital ökar från 16 112 765,625 kronor till 21 595 276,25 kronor. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Victoria Park att uppgå till 69 104 884, varav 68 164 024 stamaktier och 940 860 preferensaktier.

Likviddag avseende de stamaktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt är omkring den 21 mars 2014. Första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm beräknas vara omkring den 25 mars 2014 för stamaktier som tecknats med stöd av företrädesrätt och omkring den 28 mars 2014 för stamaktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt.

Swedbank Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Victoria Park, Fredersen Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Victoria Park och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Swedbank Corporate Finance i samband med nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2014 kl. 08.00.

Malmö den 18 mars 2014

Victoria Park AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CEO Peter Strand, telefon 070-588 16 61,
e-post: peter.strand@victoriapark.se,
eller
CFO Andreas Morfiadakis, telefon 076-133 16 61,
e-post: andreas.morfiadakis@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ)
Box 300 50, 200 61 Limhamn
Tel 040-16 74 40
Org nr 556695-0738
Säte Malmö
victoriapark.se/bolaget

  

Om Victoria Park
Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och social dimension ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande bostadsfastighetsportfölj i södra och mellersta Sverige. Med Victoria Parks förvärv i december 2013 om ca 105 tkvm med tillträde den 30 april 2014, uppgår Victoria Parks fastighetsportfölj till ca 366 tkvm, fördelat på ca 344 tkvm bostäder och ca 22 tkvm kommersiella lokaler. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande ca 19 tkvm BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Victoria Parks stamaktier och preferensaktier handlas på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Victoria Park i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse ("Securities Act"). Victoria Park avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där spridning av det skulle kunna vara oförenligt med tillämplig lag eller andra regler.
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som upprättats och offentliggjorts av Victoria Park.
Victoria Park har inte beslutat och kommer inte besluta att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har implementerat prospektdirektivet (en "Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att Victoria Park publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet. Vid tillämpning härav ska uttrycket "ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket "prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Swedbank Corporate Finance företräder Victoria Park och ingen annan i samband med nyemissionen och kommer inte att vara ansvarigt gentemot någon annan än Victoria Park för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Swedbank Corporate Finance åtar sig inget ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Swedbank Corporate Finance, eller a? Swedbank Corporate Finances vägnar, i samband med Victoria Park, de nya aktierna och nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas till som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Swedbank Corporate Finance i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Swedbank Corporate Finance annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande. Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Victoria Park anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från det som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer.

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar