Victoria Park: Victoria Park utökar stamaktieemissionen till cirka 100 Mkr

Victoria Park AB (publ) ("Victoria Park") offentliggjorde den 25 juni 2013 en nyemission av preferensaktier och stamaktier omfattande högst 1 200 000 preferensaktier och högst 6 700 000 stamaktier, vilken vid full teckning skulle tillföra Victoria Park totalt cirka 350 Mkr före emissionskostnader, varav cirka 300 Mkr genom emission av preferensaktier och cirka 50 Mkr genom emission av stamaktier.

Styrelsen förbehöll sig samtidigt rätten att inom erbjudandet fatta beslut om att emittera högst 3 300 000 ytterligare stamaktier (det vill säga totalt högst 10 000 000 stamaktier) innebärande att Victoria Park kunde tillföras ytterligare cirka 25 Mkr.

Efterfrågan i stamaktieemissionen har varit stor och styrelsen för Victoria Park har därför beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 juni 2013, att utöka stamaktieemissionen till högst 13 500 000 stamaktier, motsvarande totalt cirka 100 Mkr, inklusive ovan nämnda förbehåll om utökning av antalet stamaktier i nyemissionen. Villkoren i nyemissionen är i övrigt oförändrade.

Erbjudandet omfattar således högst 1 200 000 preferensaktier och högst 13 500 000 stamaktier till en teckningskurs om 250,00 kronor per preferensaktie och 7,50 kronor per stamaktie. Vid full teckning tillför nyemissionen Victoria Park totalt 401 250 000 kronor före emissionskostnader och bolagets aktiekapital ökar med 4 593 750 kronor. Antalet röster i bolaget ökar med högst 36,7 procent.

Anmälan om teckning av preferensaktier och stamaktier ska ske under perioden 26 juni till 16 juli 2013 på särskild anmälningssedel.

Ett tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 25 juni 2013 med anledning av erbjudandet förväntas godkännas inom kort och kommer då att finnas tillgängligt på Victoria Parks webbplats www.victoriapark.se/bolaget samt på Swedbanks webbplats www.swedbank.se/prospekt.

Malmö den 8 juli 2013

Victoria Park AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Victoria Park AB, Greg Dingizian (VD), telefon 0733-98 40 00, greg.dingizian@victoriapark.se

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Kort om Victoria Park 
Victoria Park AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter. Bolaget har utvecklat livsstilsboendet Victoria Park för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt liv. Sveriges första Victoria Park har byggts vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Bolagets fastighetsbestånd uppgår till cirka 85 000 kvm fördelat på ca 79 000 kvm bostäder och ca 6 000 kvm kommersiella lokaler i Malmö. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm/BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se.

Victoria Park AB (publ)
Box 300 50, 200 61 Limhamn
Tel 040-16 74 40 Org nr 556695-0738 Säte Malmö
www.victoriapark.se/bolaget

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar