Victoria Park: Victoria Parks aktier har godkänts för handel på NASDAQ OMX Stockholm

NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har godkänt att Victoria Park AB:s (publ) aktier upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad. Godkännandet avser båda bolagets aktieslag. Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm är den 9 december 2013. Någon emission av nya aktier sker inte i samband med upptagandet till handel.

Godkännandet är villkorat av att bolaget uppfyller en handfull formella krav bland annat avseende information på webbplatsen och innehållet i det prospekt som tagits fram med anledning av ansökan om upptagande till handel.

Genom börsnoteringen upphör Victoria Parks listning på First North Premier, varvid sista dag för handel i aktien på First North Premier blir den 6 december 2013. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med börsnoteringen.

Victoria Park listades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007. I augusti 2013 beslutade styrelsen att förbereda bolaget för byte av handelsplats för bolagets aktier. Som ett led i den påbörjade processen att börsintroducera bolaget på NASDAQ OMX Stockholm listades Victoria Park på First North Premier den 1 oktober 2013.

Victoria Park AB har hos Finansinspektionen ansökt om godkännande och registrering av ett prospekt som upprättats med anledning av börsintroduktionen. Finansinspektionen väntas godkänna och registrera prospektet enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument den 4 december 2013.

Fredersen Advokatbyrå AB har varit rådgivare i processen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2013 kl. 08.40.

28 november 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CEO Peter Strand, telefon 070-588 16 61,
e-post: peter.strand@victoriapark.se
eller
CFO Andreas Morfiadakis, telefon 076-133 16 61,
e-post: andreas.morfiadakis@victoriapark.se

Om Victoria Park
Victoria Park AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter. Bolaget har utvecklat livsstilsboendet Victoria Park för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt liv. Victoria Parks första livsstilsboende är byggt vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Ca 200 bostadslägenheter är byggda och sålda. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm BTA, 200 bostadslägenheter.

Bolagets fastighetsportfölj uppgår till ca 261 000 kvm fördelat på ca 243 000 kvm bostäder och ca 18 000 kvm kommersiella lokaler. Med ett långsiktigt och aktivt förvaltningsarbete och en social dimension ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande bostadsfastighetsportfölj i södra och mellersta Sverige.

Victoria Park har sedan 29 juli 2013, då preferensaktien upptogs till handel på First North, två listade aktieslag, dels en stamaktie och dels en preferensaktie. Stamaktien handlas under beteckningen VICP och har ISIN-kod SE0002216713. Preferensaktien handlas under kortnamnet VICP PREF och har ISIN-kod SE0005250487. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar