Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från Starwood Capital Group genom ett närstående bolag

Starwood Capital Group ("Starwood"), genom det närstående bolaget Goldcup 16466 AB [1] (under namnändring till Starlight Residential AB) (“Starlight Residential”), har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Victoria Park att sälja sina aktier i Victoria Park till Starlight Residential (”Erbjudandet”).

Information om Erbjudandet och de villkor som gäller för detta finns på www.starlightresidential.com och www.victoriapark.se.

Två av styrelseledamöterna i Victoria Park, Greg Dingizian och Isabelle Wikner, har genom närstående oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet, vilket innebär att de är jäviga i Victoria Parks styrelse vid handläggning av frågor som rör Erbjudandet. Styrelsen har därför inrättat ett budutskott, bestående av styrelseordförande Bo Forsén och styrelseledamöterna Lennart Sten och Henrik Bonde, som hanterar frågor relaterade till Erbjudandet.

Budutskottet har uppdragit åt Svenska Handelsbanken att upprätta en så kallad fairness opinion avseende Erbjudandet och avser att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen för denna senast i samband med att den av budgivaren upprättade erbjudandehandlingen offentliggörs.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Styrelseordförande Bo Forsén, 070 632 86 50, ab.forsiva@telia.com 
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
 

Denna information är sådan information som Victoria Park AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Strands försorg, för offentliggörande den 1 april 2018 kl. 18.40. 

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på 13 500 lägenheter, med ett marknadsvärde om 15,4 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se


[1] Ett helägt indirekt dotterbolag till SOF-11 International, SCSp, tillhörande Starwood Opportunity Fund XI och ett närstående bolag till Starwood.

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar