Vonovia fullföljer sitt erbjudande till aktieägarna i Victoria Park och förlänger acceptfristen

Vonovia SE (”Vonovia”) har offentliggjort att dess helägda dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH (”Vonovia Acquisition Holding”) kommer att bli ägare till mer än 50 procent av rösterna i Victoria Park. Vonovia fullföljer därmed det kontanta uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) som Vonovia genom Vonovia Acquisition Holding lämnade till Victoria Parks aktieägare den 3 maj 2018 samt förlänger acceptfristen. Det slutliga utfallet väntas offentliggöras omkring den 21 juni 2018.

En preliminär sammanräkning vid acceptperiodens utgång idag, den 18 juni 2018, visar att Vonovia Acquisition Holding kommer att bli ägare till mer än 50 procent av det totala antalet röster i Victoria Park, inklusive de aktier som Vonovia Acquisition Holding genom köpoptioner från större aktieägare i Victoria Park erhållit en rätt att förvärva i maj 2019. Samtliga villkor för Erbjudandet har uppfyllts och Vonovia Acquisition Holding fullföljer Erbjudandet.

Den slutliga sammanräkningen av aktierna som lämnades in under den initiala acceptfristen pågår fortfarande och det slutliga resultatet förväntas kunna offentliggöras omkring den 21 juni 2018. Redovisning av likvid till aktieägare som accepterat Erbjudandet senast den 18 juni 2018 förväntas kunna påbörjas omkring den 28 juni 2018.

Vonovia Acquisition Holding har även beslutat att förlänga acceptfristen till den 3 juli 2018 kl. 17.00.

För ytterligare information hänvisas till Vonovia Acquisition Holdings pressmeddelande som finns på http://en.vonovia-k.de/.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Styrelseledamot Pia Kinhult, 072 179 23 39, pia.kinhult@esss.se

Denna information är sådan information som Victoria Park AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 22.10.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 13 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 16,2 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar