Vonovia har offentliggjort utfall av sitt erbjudande till aktieägarna i Victoria Park

Vonovia SE (”Vonovia”), har idag offentliggjort utfallet i det kontanta uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) som Vonovia genom sitt helägda dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH (”Vonovia Acquisition Holding”), lämnade till Victoria Parks aktieägare den 3 maj 2018.

Den 18 juni 2018 offentliggjorde Victoria Park att Vonovia meddelat det preliminära utfallet av Erbjudandet och bekräftat att samtliga villkor för Erbjudandet uppfyllts.

Sammanräkningen av accepter har avslutats och Erbjudandet hade per den 18 juni 2018, vilket var den sista dagen i den initiala acceptfristen för Erbjudandet, accepterats av aktieägare i Victoria Park avseende 34 056 463 aktier av serie A, 97 962 486 aktier av serie B och 663 172 preferensaktier, vilket tillsammans med de aktier för vilka köpoptioner tidigare ställts ut motsvarar cirka 63,8 % av totalt antal aktier och 58,7 % av totalt antal röster i Victoria Park (efter full utspädning) (53,9 % respektive 46,4 % exklusive köpoptionsaktierna).

Vonovia Acquisition Holding har även förlängt acceptperioden för Erbjudandet till kl.17.00 den 3 juli 2018.

För ytterligare information hänvisas till Vonovia Acquisition Holdings pressmeddelande som finns på http://en.vonovia-k.de/.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Styrelseledamot Pia Kinhult, 072 179 23 39, pia.kinhult@esss.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018 kl. 13.10.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 13 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 16,2 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar