Kallelse till årsstämma i Videobur Sthlm Int. AB (publ)

Aktieägarna i Videobur Sthlm Int. AB (publ), 559046-7717, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 14.00 i Videobur Sthlm Int. ABs lokaler, Karlavägen 40, 114 49 Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 12 maj 2017, dels senast den 12 maj 2017 kl. 16.00 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 12 maj 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Videobur Sthlm Int AB, att: Thomas Edselius, Karlavägen 40, 114 49 Stockholm eller per e-post till thomas.edselius@videoburst.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14.000.000 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande & sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,

konvertibler eller teckningsoptioner

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut till punkterna 9 - 13 samt årsredovisningen jämte revisionsberättelsen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast två veckor innan årsstämman.

Styrelsen Videobur Sthlm Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

Styrelseordförande Thomas Edselius

Telefon: +46 (0)730 911 211

ir@videoburst.com

www.videoburst.com

Om VideoBurst

VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden.

Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

Om oss

VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Prenumerera

Dokument & länkar