Extra bolagsstämma i Vigmed Holding AB (publ) beslutar om en nyemission om ca 57 MSEK

Den 12 november 2015 hölls en extra bolagsstämma i Vigmed Holding AB (publ). Vid stämman var 21 155 456 aktier representerade vilket motsvarar 48 % av det totala antal aktier och röster i bolaget. Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av högst 21 916 666 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 442 330,06 kronor. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid två (2) befintliga aktier ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen för varje ny aktie ska vara 2,60 kronor, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför bolaget cirka 57 MSEK före emissionskostnader.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt är den 19 november 2015. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 23 november 2015 till och med den 7 december 2015.

Helsingborg, 12 november 2015

Vigmed Holding AB (publ)

För vidare information kontakta:

Styrelseordförande, Lennart Holm, 070 630 8562 eller VD, Henrik Olsen, 076 349 7364  

Vigmed är ett svenskt medicinteknologiskt bolag vars mission är att eliminera nålssticksskador och risken för smittspridning av farliga blodburna infektionssjukdomar genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 500 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Prenumerera

Dokument & länkar