Första bruksmönsterskydd för Vigmed CLiP™ beviljat i Kina

Stickskador, där sjukvårdspersonal av misstag sticker sig på potentiellt kontaminerade nålar från sprutor av olika slag, utgör en stor hälsorisk och orsakar sjukvården stora årliga kostnader. Sjukvårdspersonal riskerar att smittas med någon av de drygt 30 allvarliga blodburna sjukdomar som kan spridas via stickskador. Kina har historiskt haft en låg kvalitet på sjukvården och uppvisar en närmare 10 gånger högre befolkningsandel smittad med Hepatit B, C eller HIV jämfört med Europa och USA. Behoven av säkerhetsprodukter är därför mycket stora i Kina. Vigmed Holding AB har idag, den 27 februari, från de kinesiska patentmyndigheterna erhållit ett certifikat för registrerat bruksmönster i Kina med avseende på Vigmed ClipTM.

Kinesiska myndigheter genomför nu omfattande hälsoreformer i syfte att höja kvalitet och säkerhet inom sjukvårdssektorn. Vigmed erbjuder sjukvården unika nålskyddade stickprodukter med en integrerad säkerhetsmekanism. Kina är en av Vigmeds framtida nyckelmarknader och där används redan idag runt 9 miljarder injektionssprutor och andra slags kanyler per år. Den årliga marknadstillväxten överstiger 20 %. Kvaliteten på många av de produkter som idag används i Kina är med nya och högre kvalitetskrav undermålig. Det krävs bättre lösningar vilket öppnar upp en stor marknad för Vigmed. Redan idag är Vigmed närvarande på den kinesiska marknaden genom det till 70 % ägda joint venture bolaget Vigmed China Ltd.

Utifrån en offensiv patentstrategi arbetar Vigmed proaktivt för att skydda sina unika produkter från kopiering, detta gäller inte minst på den på den kinesiska marknaden. Som ett första bevis på detta har Vigmed Holding AB idag, den 27 februari, från de kinesiska patentmyndigheterna erhållit ett certifikat för registrerat bruksmönster i Kina med avseende på Vigmed ClipTM. Vigmed har således redan en första registrerad rättighet i Kina, vilken kan användas för att förhindra kopiering av Vigmeds venkateterlösning på den Kinesiska marknaden. Ytterligare patent och bruksmönsterskydd väntas följa i Kina.

"Det nu beviljade bruksmönsterskyddet är ett  genombrott för vår framtida expansion i Kina och en första bekräftelse på att vår valda patentstrategi håller såväl i Kina som internationellt. Kina har utvecklats snabbt på immaterialfronten. Vi har nu skapat ett första bra immaterialskydd för vår Clip-produkt i Kina. Planen är att via CLIP-teknologin  initiera en expansion i Kina med Vigmeds hela sortiment av nålskyddande produkter. Den mycket stora och snabbväxande kinesiska marknaden behöver våra produkter och inom flera segment saknas idag fullvärdiga konkurrerande alternativ.  Totalt för alla våra produkter adresserar vi en marknad i Kina som redan nu är lika stor som den i Europa. I Kina förbrukas det per år enligt våra undersökningar närmare 9 miljarder nålprodukter av det slag som Vigmed fokuserar på." säger Lennart Dreyer, VD för Vigmed China Ltd.

Styrelseordförande Lennart Holm (070-630 8562) eller  VD Finn Ketler (+45 21 54 6408).

Besök gärna bolagets hemsida på www.vigmed.com

Vigmed Holding AB (publ), org.nr. 556918-4632, Drottninggatan 28, 252 21 Helsingborg                                                                                                                    

Preventing needlestick injuries in healthcare

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter.  Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter ett 10-tal anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det nu beviljade bruksmönsterskyddet är ett genombrott för vår framtida expansion i Kina och en första bekräftelse på att vår valda patentstrategi håller såväl i Kina som internationellt. Kina har utvecklats snabbt på immaterialfronten. Vi har nu skapat ett första bra immaterialskydd för vår Clip-produkt i Kina. Planen är att via CLIP-teknologin initiera en expantion i Kina med Vigmeds hela sortiment av nålskyddande produkter. Den mycket stora och snabbväxande kinesiska marknaden behöver våra produkter och inom flera segment saknas idag fullvärdiga konkurrerande alternativ. Totalt för alla våra produkter adresserar vi en marknad i Kina som redan nu är lika stor som den i Europa. I Kina förbrukas det per år enligt våra undersökningar närmare 9 miljarder nålprodukter av det slag som Vigmed fokuserar på.
Lennart Dreyer, VD för Vigmed China Ltd.