Kallelse till årsstämma i Vigmed Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vigmed Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 juni 2017 klockan 14.00 på bolagets huvudkontor, Garnisonsgatan 10, Helsingborg.

ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 juni 2017, dels anmäla sig och eventuella biträden (högst två) som aktieägaren avser att ta med senast onsdagen den 14 juni 2017.

Anmälan kan lämnas per telefon (042 280090), per e-post (finance@vigmed.com) eller per post till Vigmed Holding AB, Garnisonsgatan 10, 254 66 Helsingborg. Märk kuvertet med ”Årsstämma”.

Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden registreras i Vigmed Holdings bolagsstämmosystem i syfte att skapa en röstlängd vid stämman. Eventuella fullmakter skall vara skriftliga och daterade samt skall företes i original på stämman, i förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.vigmed.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering skall vara verkställd senast onsdagen den 14 juni 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering. Det är varje aktieägares ansvar att säkerställa att aktierna är registrerade i eget namn den 14 juni 2017, bolaget ansvarar inte för att aktierna är korrekt registrerade.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2016.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2016.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2016 års förvaltning.
 12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
 14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 15. Val av styrelseledamöter samt ordförande i styrelsen.
 16. Val av revisor.
 17. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av aktier.
 18. Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför 2018 års årsstämma.
 19. Förslag om granskning genom särskild granskningsman.
 20. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG
Valberedningen består inför årsstämman 2017 för närvarande av Henrik Blomquist (företräder Bure Equity AB), Per Knutsson (företräder Soliver Ltd), Mikael Karlsson (företräder Cecilia och Amanda Karlsson) samt Sten Dahlborg (styrelsens ordförande).

Då det nyligen skett större ägarförändringar i bolaget har nuvarande valberedning ej hunnit färdigställa slutligt förslag. Valberedning avser återkomma med förslag innan årsstämman 2017.

Valberedningens arbete fortgår vad gäller följande ärenden:

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman.
Punkt 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
Punkt 14. Fastställande av arvode åt styrelsen och fastställande av revisorsarvode.
Punkt 15. Val av styrelseledamöter samt ordförande i styrelsen.
Punkt 16. Val av revisor.
Punkt 18. Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför 2018 års årsstämma.


PUNKT 17 BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 8 117 283 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst ca 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten efter utnyttjandet av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffande av rörelsekapital. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

För beslut under punkt 17 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna som vid årsstämman företrädda aktier.

PUNKT 19 Förslag om granskning enligt 10 kap 21 § aktiebolagslagen
Aktieägaren Nihon Chushashin Kogyo Co., Ltd föreslår att årsstämman beslutar om granskning genom särskild granskningsman. Den föreslagna granskningen föreslås bland annat avse bolagets eller dotterbolaget Vigmed AB:s eventuella närståendetransaktioner, transaktioner i strid med aktiebolagslagens jävsregler, icke-marknadsmässiga transaktioner samt interna och externa kostnader avseende utvecklingsarbeten under räkenskapsåren 2014-2016, inklusive kostnader rörande investeringar i patent och inköp av programvaror, samt redovisning därav.

Till särskild granskare föreslås exempelvis Pär Ekengren vid revisionsbolaget Grant Thornton.

För beslut under punkt 19 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller med minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till totalt 73 055 553 representerande 73 055 553 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ÖVRIGT
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande (punkt 17) samt förslaget från Nihon Chushashin Kogyo Co., Ltd om granskning enligt 10 kap 21 § aktiebolagslagen (punkt 19) kommer att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.vigmed.com.

Helsingborg den 19 maj 2017

Vigmed Holding AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande Sten Dahlborg, 070-83 69 419
VD Henrik Olsen, 076-34 97 364


Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Dokument & länkar