Kallelse till årsstämma i Vigmed Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vigmed Holding AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 klockan 13.00 på bolagets huvudkontor, Garnisonsgatan 10, Helsingborg.

ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 maj 2015, dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att ta med senast torsdagen den 7 maj 2015 kl. 14.00. Anmälan kan lämnas per telefon (042 280090), per e-post (finance@vigmed.com) eller per post till Vigmed Holding AB Garnisonsgatan 10, 254 66 Helsingborg. Märk kuvertet med ”Årstämma”.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden registreras i Vigmed Holdings bolagsstämmosystem i syfte att skapa en röstlängd vid stämman. Eventuella fullmakter skall vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i förekommande fall tillsammans med registreringsbevis.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering skall vara verkställd senast torsdagen den 7 maj 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering.

ÅRSREDOVISNING OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 13 och 15 finns från och med den 22 april 2015 till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor, Garnisonsgatan 10 i Helsingborg, samt på Vigmeds hemsida www.vigmed.com. Kopior av angivna handlingar sänds på begäran till aktieägare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisor
15. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av aktier
16. Övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

PUNKT 2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN
Förslag att Mikael Karlsson väljs till ordförande på stämman.

PUNKT 12 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISIONSARVODEN
Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 175 000 kr (höjt med 25 000 kr), till varje övrig ledamot i styrelsen som ej är anställd i bolaget med 100 000 kr (höjt med 25 000 kr).
Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till 675 000. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

PUNKT 13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE
Omval av Lennart Holm, Mikael Karlsson, Rikard Roos, Lennart Dreyer och Per Knutsson. Ulf Mossberg och Finn Ketler har avböjt omval. Styrelsen föreslår val av 2 nya styrelsemedlemmar. Lennart Holm föreslås omvald till styrelseordförande.

PUNKT 14 VAL AV REVISOR
Förslag om omval av registrerade revisionsbolaget, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

PUNKT 15 BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 10 958 333 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst ca 20 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffande av rörelsekapital samt finansiera utbyggnad av marknads- och försäljningsorganisation samt initiera framtagande av nya produktlinjer. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

För beslut under punkt 15 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna som vid årsstämman företrädda aktier.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER SAMT ÖVRIG INFORMATION
Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till totalt 43 833 332 representerande 43 833 332 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Helsingborg, april 2015

Vigmed Holding AB (publ)

För vidare information kontakta:

Ordförande, Lennart Holm, 070-630 856 eller VD, Finn Ketler, 042 600 5311

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter ett 20-tal anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Prenumerera

Dokument & länkar