Nålskyddsbolaget Vigmed listas på NASDAQ OMX First North den 15 februari 2013

Vigmed Holding AB erbjuder sjukvården egenutvecklade, patenterade nålskyddade stickprodukter. Siktet är inställt på den stora förändring som sker när EU:s nya stickskyddsdirektiv träder i kraft i maj 2013. Direktivet innebär att samtliga vassa föremål inom sjukvården i EU ska vara försedda med en integrerad säkerhetsmekanism som förhindrar stick- och skärskador. Som ett naturligt led i bolagets utveckling ansluts nu Vigmeds aktie på NASDAQ OMX First North och handel inleds den 15 februari 2013. Vigmed har nyligen genomfört en större nyemission och har närmare 50 miljoner SEK i kassan.  Styrelsens bedömning är att det med nu lagd verksamhetsplan inte föreligger något ytterligare kapitalbehov fram till ett positivt operativt kassaflöde. Vigmed har vid noteringen cirka 5 400 aktieägare. Det har upprättats en bolagsbeskrivning som finns att tillgå på bolagets hemsida.

Inom sjukvården är olyckor där personalen sticker sig på använda och potentiellt kontaminerade sprutor och andra vassa produkter ett allvarligt och uppmärksammat arbetsmiljöproblem. Det finns ett 30-tal allvarliga blodburna sjukdomar som kan överföras på detta sätt, till exempel Hepatit B och C samt HIV. Enbart i Europa sker det enligt bedömningar upp emot 2 miljoner stickskador per år. Detta förorsakar sjukvården stora kostnader för analys och uppföljning, och i ett antal fall också överföring av smitta som i värsta fall har dödlig utgång.

Av denna anledning har EU utfärdat ett tvingande direktiv (EU Council Directive 2010/32/EU) till sina medlemsländer. Direktivet träder i kraft i maj 2013 och respektive medlemsland har att anpassa sin lagstiftning till de minimikrav som uppställts, för Sveriges del innebär det att arbetsmiljöverket har uppdaterat AFS 2005:1. Enkelt uttryckt stipulerar direktivet att alla vassa föremål ska vara försedda med en integrerad säkerhetsmekanism som förhindrar stick- och skärskador inom sjukvården.    

”För sjukvårdspersonalen är det nya tvingande direktivet mycket positivt och kommer leda till att antalet nålsticksskador drastiskt minskar. Idag råder en brist på bra säkerhetsprodukter som är såväl säkra som användarvänliga och kostnadseffektiva. Majoriteten av de säkerhetsprodukter som nu finns på marknaden är ineffektiva eller dyra. Kvalitets- och säkerhetskraven på stickprodukter ökar i hela världen samtidigt som kostnadspressen ökar, vilket gynnar Vigmed”, säger Finn Ketler, VD i Vigmed Holding AB.

Unika produkter och marknadslansering under 2013                                                                                                              Vigmed har under de senaste åren utvecklat en bred portfölj av unika produkter med sikte just mot den förändring på marknaden som sker när det nya stickskyddsdirektivet träder i kraft. Bolaget har idag två beviljade patent, flera bruksmönsterskydd och ett fyrtiotal patentansökningar under granskning. Marknadsintroduktion av Vigmeds produkter beräknas ske successivt under hösten 2013, initialt med fokus på Europamarknaden.

”Idag har vi en högkvalificerad organisation på plats i Helsingborg, ett team av entusiastiska medarbetare med massor av kunskap och erfarenhet från branschen. Vi har dessutom avtal på plats med en ledande global producent som tror så mycket på våra produkter att de investerar egna medel i helt nya och dedikerade svenskproducerade produktionslinjer för Vigmed. Genom ett samarbetsavtal med MBH International A/S i Danmark har vi fått omedelbar access till en komplett distributionskedja från tillverkare till kund, alla de tillstånd som krävs samt en komplett och fungerande försäljningsadministration”, säger Lennart Holm, styrelseordförande i Vigmed Holding AB.

BAKGRUNDSINFORMATION

Marknaden för sprutor  

Det sker enligt marknadsstudier fler än 30 miljarder injektioner per år i världen. Förutom injektionssprutor används stora mängder med infusionskanyler, som primärt används på sjukhus för att ge dropp och för provtagning. Ett tredje volymsegment är lansetter för blodprover. Marknaden enbart för dessa tre produktsegment uppskattas enbart inom EU vara värd upp emot 5 miljarder SEK per år och den växer med 4-5 procent per år, detta redan innan det nya EU-direktivet implementerats. Andra stora marknader är Nordamerika och Japan. Dessutom sker en mycket snabb tillväxt på marknader som Sydamerika, Indien och framför allt Kina. Enbart i Kina förbrukas enligt en studie utförd åt Vigmed mer än 100 miljoner infusionskanyler, 8-9 miljarder injektionssprutor och 300 miljoner lansetter per år, med en årlig marknadstillväxt om 20 procent. Ledande konkurrenter anger att marknaden för säkerhetsprodukter växer med tvåsiffriga procenttal över hela värden.

I Europa har det hittills i huvudsak använts oskyddade produkter, dvs. utan nålskydd. I och med det nya EU direktiv, som träder i kraft maj 2013, förändras bilden och andelen skyddade produkter kommer att öka från dagens relativt marginella användning till närmare 100 procent över en period på några år. Marknaden är under förändring då sjukvården är satt under stark press att minska sina kostnader samtidigt som kvalitets- och säkerhetskraven ökar. Den snabbt växande marknaden i Asien har bidragit till en accelererande marknadstillväxt. Men i dess spår har det även uppstått nya asiatiska konkurrenter med exportambitioner. Hittills har dock den lägre kvalitet som asiatiska tillverkare producerar inneburit att de inte har tagit några större marknadsandelar i Västeuropa. Idag domineras marknaden av några få stora medicinteknikbolag såsom Becton Dickinson (USA), B Braun (Tyskland) och Smiths Medical (UK/USA). De har alla tagit fram nålskyddade produkter för att ersätta sina traditionella stickprodukter, men de lösningar man hittills utvecklat är, enligt Vigmeds bedömning, relativt komplexa och dyra eller svårare att använda.

Bakgrund och historik

Dotterbolaget Vigmed AB grundades år 2009 men dess rötter går tillbaka till Viggo AB, som grundades i Helsingborg år 1921. Viggo utvecklade under ledning av Carl-Bertil Ravén under 1960-talet en infusionsprodukt, Venflon, som snabbt kom att bli riktmärket för infusionsprodukter i hela världen. I början av 1970- talet köptes bolaget upp av engelska BOC, som 1998 såldes Viggo vidare till amerikanska Becton Dickinson för 452 miljoner USD. För tre år sedan lade Becton Dickinson ner hela verksamheten i Helsingborg och flyttade produktionen till Asien. Becton Dickinson å sin sida tappade hundratals manår av samlad kompetens. Vigmed AB föddes år 2009 ur den kompetens som byggts upp i nordvästra Skåne med rötterna i Viggo. Ett litet team av experter inom patent och medicintekniska produkter samlades för att utvärdera möjligheterna att pånyttföda det gamla Viggo, byggt på den kunskap och erfarenhet som under så många år ackumulerats hos ett antal före detta nyckelmedarbetare till Viggo och Becton Dickinson. Resultatet blev födelsen av Vigmed.

Vigmed har nyligen genomfört en större nyemission och har närmare 50 miljoner SEK i kassan.  Styrelsens bedömning är att det med nu lagd verksamhetsplan inte föreligger något ytterligare kapitalbehov fram till ett positivt operativt kassaflöde. Noteringen av Vigmed på NASDAQ OMX First North är ett naturligt steg i Vigmeds utveckling och utgör en kvalitetsstämpel i förhandlingar med avtalspartners, myndigheter och vid rekrytering av personal. Vidare ger en anslutning möjlighet till att bredda ägarbasen och öka kännedomen om Vigmed. Bolaget har idag cirka 5 400 aktieägare fördelat på 34 miljoner aktier varav de fem största ägarna kontrollerar drygt 40 procent. Det föreligger inga utestående optionsprogram.

Styrelseordförande Lennart Holm (+46 706 30 8562) eller VD Finn Ketler (+45 21 54 6408).

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter.  Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter ett 10-tal anställda. Vigmeds aktie kommer att handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och bolaget har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmedpresentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Prenumerera

Citat

”Idag har vi en högkvalificerad organisation på plats i Helsingborg, ett team av entusiastiska medarbetare med massor av kunskap och erfarenhet från branschen. Vi har dessutom avtal på plats med en ledande global producent som tror så mycket på våra produkter att de investerar egna medel i helt nya och dedikerade svenskproducerade produktionslinjer för Vigmed. Genom ett samarbetsavtal med MBH International A/S i Danmark har vi fått omedelbar access till en komplett distributionskedja från tillverkare till kund, alla de tillstånd som krävs samt en komplett och fungerande försäljningsadministration”.
Lennart Holm, styrelseordförande i Vigmed Holding AB.
”För sjukvårdspersonalen är det nya tvingande direktivet mycket positivt och kommer leda till att antalet nålsticksskador drastiskt minskar. Idag råder en brist på bra säkerhetsprodukter som är såväl säkra som användarvänliga och kostnadseffektiva. Majoriteten av de säkerhetsprodukter som nu finns på marknaden är ineffektiva eller dyra. Kvalitets- och säkerhetskraven på stickprodukter ökar i hela världen samtidigt som kostnadspressen ökar, vilket gynnar Vigmed”.
Finn Ketler, VD i Vigmed Holding AB