Rättelse: Rättelse av ISIN-koder i prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

I prospektet avseende Vigmed Holding AB:s (publ) (”Vigmed” eller ”Bolaget”) nyemission har ISIN-koderna för BTA respektive teckningsrätter förväxlats. De korrekta uppgifterna för respektive instrument anges nedan:

ISIN-kod aktie: SE0005034576

ISIN-kod BTA: SE0007730601

ISIN-kod teckningsrätt: SE0007730593

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Olsen, VD Vigmed, tfn +46 763 49 73 64, e-post ho@vigmed.com eller

Lennart Holm, styrelseordförande, tfn +46 706 30 85 62.   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Vigmed ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2015 kl. 08:00.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende aktier eller andra värdepapper utgivna av Vigmed Holding AB (publ) (”Vigmed” eller ”Bolaget”).

Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA.

I andra medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige som har implementerat direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) riktar sig detta pressmeddelande endast till kvalificerade investerare enligt definitionen i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information

Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har offentliggjorts den 20 november 2015 och finns, med vissa begränsningar, tillgängligt på www.vigmed.com.

Vigmed är ett svenskt medicinteknologiskt bolag vars mission är att eliminera nålssticksskador och risken för smittspridning av farliga blodburna infektionssjukdomar genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 500 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Prenumerera

Dokument & länkar