Vigmeds fokusering av verksamheten resulterar i en uppdatering av målsättningar och sänkta kostnader.

Vigmed Holding AB preciserar uppdaterade målsättningar inför den extra bolagsstämma som sammankallats till den 12 november 2015 för godkännande av styrelsens tidigare offentliggjorda förslag om företrädesemission

Som tidigare meddelats beslöt Vigmeds styrelse den 12 oktober 2015 att med omedelbar verkan tillsätta Henrik Olsen som ny tillförordnad VD. Henrik Olsen har under de gångna veckorna genomfört vissa organisationsförändringar som bland annat innebär att en mindre och mer fokuserad ledningsgrupp tillsatts. Denna har i samråd med styrelsen gått igenom bolagets mål och operationella planer för kommande år. 

Vigmeds huvudfokus är att accelerera försäljningen på huvudmarknaderna i Europa. Styrelsen bedömer att den förestående företrädesemissionen är nödvändig för Bolagets förmåga att omsätta marknadspotential och leveranskapacitet till volymförsäljning och lönsam tillväxt på den europeiska marknaden.

Med ovanstående utgångspunkt har Bolaget nu uppdaterat sina finansiella och operationella mål, vilka fastställts utifrån beslutet att fokusera på en ökad försäljning av existerande produkter till prioriterade marknader. En bedömning av nåbara marknadsandelar per produktkategori och marknad har resulterat i en ambition om en total försäljning för 2018 på 150 miljoner SEK. Vid denna försäljningsnivå förväntas bolaget 2018 uppvisa ett positivt kassaflöde för helåret samt leverera ett positivt EBIT-resultat.  

För att skapa rätt förutsättningar för att uppnå dessa mål genomför VD och ledning nu vissa omstruktureringar och kostnadsreduktioner. Dessa förväntas få full genomslagskraft från början av 2016.

För vidare information kontakta:

Styrelseordförande, Lennart Holm, 070 630 8562 eller VD, Henrik Olsen, 076 349 7364  

Vigmed är ett svenskt medicinteknologiskt bolag vars mission är att eliminera nålssticksskador och risken för smittspridning av farliga blodburna infektionssjukdomar genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 500 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Prenumerera

Dokument & länkar