Bokslutskommuniké 2012

Fjärde kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 765 MSEK (903)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till -12 MSEK (-9)
 • Resultat före skatt uppgick till -61 MSEK (-161)
 • Resultat efter skatt uppgick till -95 MSEK (-194)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,9 SEK (-2,7)

Januari – december 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 274 MSEK (2 989)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 120 MSEK (67)
 • Resultat före skatt uppgick till -356 MSEK (-466)
 • Resultat efter skatt uppgick till -393 MSEK (-435)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -3,5 SEK (-6,6)

Viktiga händelser

 • Det finska rederiet Merilinjas verksamhet förvärvades.
 • Fortsatt implementering av Industrial Shippings tidigare lanserade besparings- och tillväxtprogram som inkluderat personalneddragningar till land och till sjöss, anpassning av fartygsflottan, centralisering av huvudkontoret till Göteborg och ökat fokus på försäljning med ökat serviceutbud.
 • Heléne Mellquist utnämndes till VD på Industrial Shipping under fjärde kvartalet.
 • Viking Supply Ships A/S ingick ett sale- and leaseback-avtal med Norseman Offshore AS för fartyget Odin Viking.
 • En förändrad bedömning avseende restvärden på fartyg inom Viking Supply Ships, med tillämpning från 1 januari 2012, har reducerat årets avskrivningar med 81 MSEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012.

Telefonkonferens

Med anledning av bokslutskommunikén kommer en telefonkonferens att arrangeras tisdagen den 26 februari 2013 kl. 09.30, med Koncernchef och VD Henning E. Jensen samt Finansdirektör (interim) Erik Hansen.

Telefonkonferensen kommer till stora delar att genomföras på engelska, men frågor och svar kan även ges på svenska och norska.

Press, analytiker och investerare som önskar delta i telefonkonferensen:

Telefonnummer: +46(0)8 5352 6408
Deltagarkod: 8058364

Som underlag till telefonkonferensen kommer även en presentation att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.rabt.se/Investor Relations/Bokslutskommuniké 2012

Vänligen ring 5-10 minuter före telefonkonferensens start.

   För ytterligare information, kontakta TransAtlantics Kommunikationschef, Carina Dietmann, tel 031-763 2334.

   
Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 800 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till MSEK 3 274. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre divisioner; Bulk, Container och RoRo. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap.
www.rabt.se  

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2013 kl. 08.30.

Taggar:

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com