Delårsrapport januari-juni 2010

Andra kvartalet 2010

  • Nettoomsättningen uppgick till 598 MSEK (573)
  • Resultat efter skatt uppgick till 44 MSEK (-17)
  • Resultat före skatt uppgick till -30 MSEK (-21)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,6 SEK (-0,6)

Januari - juni 2010

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 161 MSEK (1 176)
  • Resultat efter skatt uppgick till 41 MSEK (-67)
  • Resultat före skatt uppgick till -115 MSEK (-82)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,5 SEK (-2,4)
  • Dop och leverans av AHTS-fartyget Loke Viking i slutet av maj
  • Samtliga fem offshorefartyg är kontrakterade på långtidscharter

           
Inom de segment som TransAtlantic verkar, noterar vi generellt sett en ökad efterfrågan. Många av våra kunder skeppar mer last än förgående år. Men förutsättningarna och utvecklingen är olika. Speciellt glädjande har utvecklingen inom affärsområde Offshore/Icebreaking varit. För första gången är samtliga våra fartyg uthyrda på längre kontrakt, och dessutom opererar fyra av dem i Arktiska farvatten, ett område som vi tror mycket på inför framtiden.

Utvecklingen inom affärsområde Industrial Shipping är en återspegling av den världsekonomiska utvecklingen. Många av våra kunder fraktar i år högre volymer än vad de gjorde föregående år, men de skeppar till andra marknader än Europa. Detta har varit tydligt för skogsbolagen som ökat sina skeppningar till Asien och USA under första halvåret. Denna utveckling har inneburit att vi fått problem med fyllnadsgraden för vissa av våra intereuropeiska linjer. Som en konsekvens att detta har vi kommit överens med StoraEnso om att reducera turlistan för TransSuomi Line och temporärt återlämna ett fartyg, vilket kommer att innebära en betydande kostnadsreduktion för trafiken under andra halvåret.
Arbetet med att anpassa våra kostnader till marknadsläget fortsätter. Vi kommer att återlämna eller omförhandla T/C hyrorna för fyra fartyg under hösten, vilket kommer att påverka vår atlant- och containertrafik påtagligt.

 

 

Stefan Eliasson
t.f VD

Telefonkonferens
Med anledning av delårsrapporten januari-juni kommer en telefonkonferens att hållas fredagen den 23 juli, kl 09,30 med TransAtlantics t.f. VD Stefan Eliasson och Finansdirektör Ola Helgesson. För vidare information se hemsidan www.rabt.se. De som önskar delta i telefonkonferensen ringer; telefonnummer 08-23 23 90, möteskod 892 111, 5 minuter för start.

Delårsrapporten återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, www.rabt.se


(för fullständig rapport se bifogad fil)

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar