Information till innehavare av certifikat i Rederi AB TransAtlantics svenska certifikatlån

Den 5 november beslutade bolagstämman om nyemission av aktier till ett belopp om 147 870 264 kr (baserat på ett teckningsratio där tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie).

Beloppet är lägre än åtagandet under bolagets certifikatlån om 140 000 000 kr (ISIN: SE0005249299) enligt vilket det krävdes en nyemission om minst 150 000 000 kr. I samband med nyemissionen har bolaget överfört mellanskillnaden mellan den förväntade emissionslikviden och 150 000 000 kr till ett bankkonto som är pantsatt till förmån för agenten och innehavarna av certifikaten.

Med beaktande av det ovanstående har agenten, Swedish Trustee AB (publ), på uppdrag av innehavarna av certifikaten beviljat bolaget dispens. Dispensen avser det åtagande i villkoren för certifikaten som stipulerar att bolagsstämman skall besluta om eller godkänna (som tillämpligt) en nyemission om minst 150 000 000 kr.
     

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carina Dietmann, kommunikationschef, tel. 031-763 2334, carina.dietmann@rabt.se

         
Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 900 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till MSEK 3 274. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre divisioner; Container, RoRo och Bulk. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap.
www.rabt.se  

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2013 kl. 08.30.

Rederi AB TransAtlantic (publ)
P O Box 8809, 402 71 Göteborg ,tel 031-763 23 00
Org nr 556161-0113, www.rabt.se

Taggar:

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar