Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Rederi AB TransAtlantic (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 april kl. 16.00 2012 i Göteborgs konstmuseums lokaler, Götaplatsen, Göteborg.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:   

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 21 april 2012 och

dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast kl. 16.00 måndagen den 23 april 2012,

  • under adress Rederi AB TransAtlantic, c/o Computershare AB, Box 610,SE-182 16 Danderyd
  • per telefon 0771-24 64 00, eller
  • på Rederi AB TransAtlantics hemsida www.rabt.se

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Fartygsflottan består av sammanlagt 62 fartyg och bolaget har cirka 850 anställda. Omsättningen för 2011 uppgick till MSEK 2 989. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i fem divisioner; Bulk, Container, RoRo Baltic, Short Sea Bulk och Integrated Logistics. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se  

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2012 kl 16.00.

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar