Kommuniké från extra bolagsstämma i Rederi AB TransAtlantic

Vid extra bolagsstämma i Rederi AB TransAtlantic (publ) (”Bolaget”) den 5 november 2013 fattades följande beslut:

Godkännande av överlåtelse av aktier i koncernbolaget Västerviks Logistik och Industri AB

Bolagsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att dotterbolaget TransAtlantic Short Sea Bulk AB överlåter dess aktier i Västerviks Logistik och Industri AB till Carl Johan Carlstedt, verkställande direktör och styrelseledamot i Västerviks Logistik och Industri AB.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 3 oktober 2013 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I enlighet med vad som vidare offentliggjorts den 30 oktober 2013 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för emissionen att för varje befintlig A-aktie som innehas på avstämningsdagen den 8 november 2013 erhålls en (1) teckningsrätt av serie A och för varje befintlig B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med primär företrädesrätt, varvid tre (3) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt till teckning av en (1) ny A-aktie respektive B-aktie. Nya aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Teckning av nya aktier utan stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt är inte möjlig. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt ska återstående aktier tilldelas Kistefos AS (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) (”Kistefos”) i egenskap av emissionsgarant.

Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst 36 967 566 kronor genom en emission av högst 2 423 947 nya aktier av serie A och högst 34 543 619 nya aktier av serie B. Teckningskursen är 4,00 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om 147 870 264 kronor före emissionskostnader.

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 8 november 2013.

Bolagsstämmans beslut att godkänna den av styrelsen beslutade emissionen fattades med mer än två tredjedelars majoritet beräknat med bortseende från Kistefos aktieinnehav i Bolaget. I enlighet med uttalande från Aktiemarknadsnämnden erhåller därigenom Kistefos undantag från den eventuella budplikt som kan uppkomma för Kistefos med anledning av aktieteckning under dess garantiåtagande.

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.rabt.se.
             

För ytterligare information kontakta Carina Dietmann, kommunikationschef,
tel. 031-763 2334, carina.dietmann@rabt.se.

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 900 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till MSEK 3 274. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre divisioner; Container, RoRo och Bulk. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2013 kl.13.15.

Taggar:

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar