Rederi AB TransAtlantic fortsätter omstruktureringsprogrammet och stärker finansieringen

Som tidigare meddelats har Rederi AB TransAtlantic (RABT) inlett ett omfattande omstrukturerings- och strategiskt positioneringsprogram för att återfå en hållbar lönsamhet inom affärsområdet Industrial Shipping (IS). Vi meddelar härmed ytterligare framsteg i detta program:

• RABT IS har avslutat en taxlease-struktur i Storbritannien. Detta har resulterat i frigjord likviditet samt överföring av en finansiell tillgång, som tidigare formellt tillhört taxlease-strukturen, till RABT. Denna finansiella tillgång planeras bli såld under tredje kvartalet, 2013.

• RABT IS har slutfört lokala MBL-förhandlingar för att reducera personalstyrkan inom Industrial Shipping med 30 anställda. Som en följd av detta stängs kontoren i Västerås och Stockholm och en del av administrationen i Hull, England, planeras att flyttas till huvudkontoret i Göteborg.

• RABT IS är i slutförhandlingar för att avyttra en hamnterminal som inte anses tillhöra bolagets kärnverksamhet. Försäljningen görs för att i högre grad kunna fokusera aktiviteter på strategiska ”hubbar”.

• Som ett led i strategin att stärka Industrial Shippings kommersiella verksamhet, utlyses 19 nya tjänster främst inom försäljningsavdelningen. Detta kommer att öka Industrial Shippings konkurrenskraft och möjlighet att utöka servicen till såväl nya som existerande kunder.

• För att optimera Industrial Shippings fartygsflotta, har en försäljningsprocess påbörjats kring ett av fartygen. Detta ger en bättre möjlighet att anpassa flottans fartygsbehov.

Dessa framsteg förbättrar Industrial Shippings resultat. Vi har fortfarande en lång väg att gå men dessa steg visar vår förmåga och kapacitet att exekvera enligt lagd strategi och omstruktureringsprogram.

Den totala P&L-effekten av ovanstående åtgärder, i kombination med avgifter relaterade till dessa, bedöms bli något negativt för andra kvartalet 2013. Kassaflödet får en positiv effekt på cirka 52 miljoner SEK under andra kvartalet 2013 samt omkring 40 miljoner SEK det tredje kvartalet.

Utöver de nyligen utgivna skuldcertifikaten (140 miljoner SEK) ger det en bättre likviditetssituation och garanterar RABT tillräcklig likviditet i perioden för att genomföra omstrukturerings-och strategiprogrammet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Finansdirektör Erik Hansen, tel: 0766-472612, erik.hansen(at)rabt.se

eller

Kommunikationschef Carina Dietmann, tel: 0766-472734, carina.dietmann(at)rabt.se

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 800 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till MSEK 3 274. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre divisioner; Bulk, Container och RoRo. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se.

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2013 kl. 14.00.

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar