Rederi AB TransAtlantic genomför nyemission

Rederi AB Transatlantics affärsområde Industrial Shipping har upplevt mycket svåra marknadsförhållanden de senaste två åren vilket har lett till en försvagad likviditetssituation orsakad av operationella förluster. Under denna period uppgår förlusterna till omkring 400 MSEK. Dessutom erfar Industrial Shipping försvagade marknadsförhållanden och förväntar inte att kassaflödet kommer vara positivt under återstoden av 2013. Detta innebär att bolaget behöver ytterligare finansiering.  

Idag har Rederi AB TransAtlantics styrelse enhälligt beslutat att ansöka om godkännande från aktieägare om att söka kapital genom en nyemission om 150 MSEK för att stärka bolagets kortsiktiga finansiering och likviditet. Med anledning av att bolagets tidigare försäljnings- och besparingsinitiativ inte varit tillräckliga för att möta den nedåtgående marknaden, kommer TransAtlantics affärsområde Industrial Shipping att utvärdera alla möjligheter för ytterligare kostnadsbesparingar och framtida strategier för dess tre divisioner. Detta görs för att förbättra det operationella resultatet i affärsområdet Industrial Shipping snabbare än tidigare planerat. TransAtlantic återkommer med information till marknaden allt eftersom planerna utvecklas.  

Det planerade kapitaltillskottet om 150 MSEK kommer att garanteras av RABTs största aktieägare, det norska investmentbolaget Kistefos AS. I likhet med tidigare kapitalsökning, kommer Kistefos AS att söka dispens från eventuell budplikt för samtliga utestående aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
TransAtlantics kommunikationschef, Carina Dietmann, ph: +46 31 763 2334, carina.dietmann@rabt.se.

Rederi AB TransAtlantic (RABT) är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Viking Supply Ships och Industrial Shipping. Viking Supply Ships, verksamt inom offshore och isbrytning, är även ett helägt dotterbolag till RABT. Affärsområdet Industrial Shipping är indelat i tre divisioner; Bulk, Container och RoRo. Koncernen har cirka 800 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till 3 274 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se  

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 kl. 15.30.

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar